The­resa May na­eg­ter at ha­ve la­det sig dik­te­re af Trump

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May, er i krydsild i det bri­ti­ske par­la­ment, hvor hun sva­rer på, hvor­for hun send­te bri­ti­ske fly i kamp i Sy­ri­en i en de­bat i det bri­ti­ske par­la­ment.

Her na­eg­ter hun at ha­ve ta­get imod or­dre fra den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Do­nald Trump.

»Vi gjor­de ik­ke det her, for­di pra­esi­dent Trump bad os om det, vi gjor­de det, for­di vi men­te, at det var den rig­ti­ge ting at gø­re, og vi ik­ke var ale­ne. Der er bred in­ter­na­tio­nal støt­te til ak­tio­nen, som vi har gen­nem­ført,« si­ger May i par­la­men­tet.

Stor­bri­tan­ni­en gik sam­men med Frank­rig og USA til an­greb i Sy­ri­en nat­ten til lør­dag. Den mi­li­ta­e­re ak­tion var iføl­ge May må­l­ret­tet at for­hin­dre det sy­ri­ske re­gi­mes brug af ke­mi­ske vå­ben.

I par­la­men­tet bli­ver The­resa May bl.a. spurgt til, om det be­ty­der, at Stor­bri­tan­ni­en og­så i frem­ti­den vil an­gri­be, hvis ke­mi­ske vå­ben bli­ver brugt. Der­til sva­rer pre­mi­er­mi­ni­ste­ren:

»In­gen skal va­e­re i tvivl om vo­res stå­l­fast­hed i for­hold til at sik­re, at vi ik­ke ser en si­tu­a­tion, hvor bru­gen af ke­mi­ske vå­ben bli­ver nor­ma­li­se­ret.«

Den bri­ti­ske op­po­si­tions­le­der Je­re­my Cor­byn har sta­er­kt be­tviv­let, om der har va­e­ret et le­gi­timt grund­lag for at an­gri­be i Sy­ri­en. Det skrev han i går en lang kro­nik om i den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Og­så i man­da­gens de­bat i det bri­ti­ske par­la­ment, ud­for­drer han grund­la­get for an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.