Svensk by vil druk­ne tig­ge­re i pa­pir­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

REG­LER FOR TIGGERI Lo­kal­po­li­ti­ker­ne i Eskilstu­na er ble­vet tra­et­te af de man­ge tig­ge­re. For­valt­nin­gen i by­en vest for den sven­ske ho­ved­stad, Sto­ck­holm, har der­for va­e­ret i gang med pa­ra­graf­fer­ne for at fin­de en løs­ning på pro­ble­met. Og in­den la­en­ge ven­tes en lo­kal for­ord­ning for tig­ger­ne at bli­ve ved­ta­get i by­rå­det, skri­ver avi­sen Af­ton­bla­det.

Det er reg­ler, der sig­ter på at gø­re det så be­sva­er­ligt og bu­reau­kra­tisk som mu­ligt at fun­ge­re som tig­ger i Eskilstu­na.

Hvis - el­ler når - reg­ler­ne er ved­ta­get, skal en per­son, der vil tig­ge, op hos kom­mu­nen og ha­ve en sa­er­lig til­la­del­se til ’pas­siv pen­ge­ind­sam­ling’ til at tig­ge et gi­vent sted i by­en. Ind­sam­lin­gen på­la­eg­ges af­gif­ter.

»Vi øn­sker, at tig­ge­ri­et stop­per. Man ser dem overalt. Se, dér til høj­re sid­der der al­tid én li­ge uden for System­bo­la­get,« si­ger so­ci­al­de­mo­kra­ten Jim­my Jans­son, borg­me­ster i Eskilstu­na, og pe­ger over for Af­ton­bla­dets jour­na­list ud af vin­du­et på sit kon­tor. Tig­ge­re er of­te ro­ma­er Det er en kvin­de, som sid­der i regn­vej­ret uden for den stats­li­ge al­ko­hol­bu­tik. For nog­le år si­den var der in­gen tig­ge­re i Eskilstu­na, men så be­gynd­te de at duk­ke op.

Det er ik­ke sven­ske­re, men of­te ro­ma­er fra Ru­ma­e­ni­en el­ler Bul­ga­ri­en. I Eskilstu­na er der i dag mel­lem 50 og 80 af den slags tig­ge­re, der be­teg­nes som EU-mi­gran­ter, idet Ru­ma­e­ni­en og Bul­ga­ri­en beg­ge er med­lem­mer af EU.

For­sla­get ven­tes til af­stem­ning i maj, og det er et for­slag, der har vakt op­ma­er­k­som­hed uden for by­gra­en­ser­ne. For de fle­ste stør­re by­er i Sve­ri­ge har sam­me pro­blem som Eskilstu­na.

Land­spo­li­ti­ker­ne har la­en­ge talt om at gø­re no­get ved pro­ble­mer­ne, men det er ik­ke ble­vet til no­get. I ef­ter­å­ret 2017 be­slut­te­de det kon­ser­va­ti­ve op­po­si­tions­par­ti, Mo­de­ra­ter­na, at par­ti­et skal ar­bej­de for et na­tio­nalt for­bud mod tiggeri li­ge­som i Dan­mark.

Det ind­van­drer­kri­ti­ske Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har sam­me hold­ning, men So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der har re­ge­rings­mag­ten, er ik­ke klar til det.

Fi­nans­mi­ni­ster Mag­da­le­na An­der­s­son har tid­li­ge­re op­for­dret sven­sker­ne til at la­de va­e­re med at gi­ve tig­ge­re penge. Plan kan bru­ges i valg­kamp Der er valg i Sve­ri­ge til ef­ter­å­ret, og Ste­fan Löf­ven, den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster, ser iføl­ge Af­ton­bla­det med in­ter­es­se på Eskilstu­na­mo­del­len.

Mats Knut­son, kom­men­ta­tor på det sto­re nyheds­pro­gram Rap­port på svensk tv, skri­ver på svt.se, at so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil ha­ve sva­ert ved at gå ind i valg­kam­pen uden at ha­ve et for­slag til, hvor­dan tig­ge­ri­pro­ble­mer­ne skal lø­ses.

Han hen­vi­ser blandt an­det til en me­nings­må­ling fra in­sti­tut­tet No­vus, som si­ger, at 59 pro­cent af de ads­purg­te ger­ne ser, at det bli­ver for­budt at tig­ge i Sve­ri­ge.

KOM­MU­NER OG TIG­GE­RE Kom­mu­nen Vel­lin­ge har for­søgt at ind­fø­re for­bud mod tiggeri, men for­sø­get blev stand­s­et af en dom­stol. Den slog fast, at tiggeri ik­ke kan be­teg­nes som en trus­sel mod den of­fent­li­ge or­den.

Der er en stor de­bat i Sve­ri­ge om for­bud mod tig­ge­re el­ler ej. Svensk tv (SVT) har un­der­søgt hold­nin­gen til et for­bud blandt Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner.

43 kom­mu­ner går ind for et tig­ge­ri­for­bud, de fle­ste af de 43 har bor­ger­ligt sty­re.

En me­nings­må­ling fra in­sti­tut­tet No­vus vi­ser, at 59 pro­cent af sven­sker­ne vil ha­ve tiggeri for­budt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.