Det skal du over­ve­je, når du kø­ber ny grill

Over­vej fak­to­rer som hy­giej­ne, hold­bar­hed og hur­tig­hed, når du skal kø­be ny grill

BT - - NYHEDER - An­na Raa­ba­ek/ritzau fo­kus/

Er det rust­frit stål, er det nem­me­re at ved­li­ge­hol­de end jern el­ler for­kro­met jern Ole Ved­sted-Jakob­sen

Det er ik­ke ba­re et spørgs­mål om, hvor­vidt man sva­er­ger til gas el­ler kul, når der skal ind­kø­bes ny grill til de lan­ge som­mer­af­te­ner på ter­ras­sen.

Hy­giej­ne, hold­bar­hed og hur­tig­hed er og­så nog­le af de fak­to­rer, du bør ha­ve med i over­vej­el­ser­ne.

Hold­bar­he­den hand­ler om, hvil­ke ma­te­ri­a­ler gril­lens de­le er la­vet af.

»Kan de ru­ste, er de be­skyt­tet af en form for emal­je, el­ler er det rust­frit stål? Det er va­e­sent­ligt, for­di de fle­ste grill står ude, og en ting, der kan ru­ste, vil for­gå re­la­tivt hur­tigt,« forta­el­ler Ole Ved­sted-Jakob­sen, som er fa­g­eks­pert hos Bo­li­us.

Over­vej og­så, om ri­sten pas­ser til je­res be­hov. Der kan nem­lig va­e­re stor for­skel på gril­l­ri­ste.

»Vil man ger­ne ha­ve den ty­pi­ske stri­be­de mar­ke­ring af, at no­get har va­e­ret gril­let, så er det vig­tigt, at gril­l­ri­sten har en tyk­kel­se, så den kan in­de­hol­de no­get var­me,« si­ger Ole Ved­sted-Jakob­sen.

Tyk­kel­sen på ri­sten er af­gø­ren­de

Når man gril­ler, var­mer man nem­lig gril­l­ri­sten op, og så af­gi­ver den var­men, der gi­ver gril­l­mar­ke­rin­gen. Der­for er tyk­kel­sen på ri­sten af­gø­ren­de for, om man får den ef­fekt, for­kla­rer fa­g­eks­per­ten.

Det har og­så be­tyd­ning, hvil­ket ma­te­ri­a­le ri­sten er la­vet af.

»Er det rust­frit stål, er det nem­me­re at ved­li­ge­hol­de end jern el­ler for­kro­met jern. Hvis ri­sten ru­ster, er den nem­lig sva­er at gø­re ren. Til gen­ga­eld er rust­frit stål ik­ke li­ge så godt til at hol­de på og le­de var­men,« si­ger Ole Ved­sted-Jakob­sen.

Va­eg­ter man hur­tig­hed hø­jest og er på ud­kig ef­ter en let hver­dags­grill, er det gas­gril­len, der bør stå øverst på øn­ske­li­sten. Der kan man nem­lig gril­le med det sam­me, uden at man først skal var­me kul op, og man kan let re­gu­le­re tem­pe­ra­tu­ren.

Nog­le sva­er­ger dog til kul­gril­len for at få den gril­le­de smag, for­kla­rer Ole Ved­sted-Jakob­sen.

»Der er den fak­tu­el­le for­skel, at tem­pe­ra­tu­ren ved en kul­grill bli­ver no­get hø­je­re end ved en gas­grill. Til gen­ga­eld er en gas­grill me­get hur­ti­ge­re og nem­me­re at star­te,« si­ger han.

Gas­grill er of­te dy­re­re

Det er of­test dy­re­re at kø­be en gas­grill end en kul­grill. Til gen­ga­eld kan der va­e­re penge at spa­re i det lan­ge løb ved at gril­le med gas kon­tra bri­ket­ter, an­slår Ole Ved­sted-Jakob­sen.

Jo­hn­ny Lar­sen dri­ver hjem­mesi­den gril­lguru.dk, og han forta­el­ler, at det ny­e­ste på mar­ke­det er den ke­ra­mi­ske grill, som er god til at la­ve ’low and slow’ - det vil si­ge ame­ri­kansk syd­stats­mad som pul­led po­rk.

Han og an­dre gril­l­nør­der har ka­stet sig over tra­epi­l­le­gril­len, som kø­rer på tra­epi­l­ler. Han me­ner, at den kom­bi­ne­rer det bed­ste fra kul- og gas­grill.

»Du af­bra­en­der na­tur­ligt trae og får båls­ma­gen - kom­bi­ne­ret med at kun­ne sty­re tem­pe­ra­tu­ren som på en gas­grill. Så den er li­ge så let at be­tje­ne som din ovn,« forta­el­ler Jo­hn­ny Lar­sen.

Når gril­len er brugt og gril­l­ma­den spist, er der den knap så un­der­hol­den­de del til­ba­ge: ren­gø­rin­gen. Her skal der lidt me­re kno­fedt til at ren­gø­re gas­gril­len.

»En gas­grill sam­ler ut­ro­lig me­get fedt, for det bli­ver ik­ke bra­endt af og des­in­fi­ce­ret på sam­me må­de som i en kul­grill,« forta­el­ler Ole Ved­stedJakob­sen.

Der sid­der of­te fed­tre­ster til­ba­ge i gas­gril­len, og det gør det min­dre hy­giej­nisk at gril­le, hvis man ik­ke får den gjort or­dent­ligt ren, til­fø­jer Ole Ved­sted-Jakob­sen.

FO­TO: AFP

Grill-sa­e­so­nen står for dø­ren, og der er fle­re ting, du skal over­ve­je, før du in­ve­ste­rer i en ny grill.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.