Ki­ne­sisk me­die drop­per ho­mo­for­bud

Det ki­ne­si­ske, so­ci­a­le me­die Si­na Wei­bo, po­pu­la­ert kal­det ’Wei­bo’, har med­delt, at det al­li­ge­vel ik­ke vil ind­fø­re et kon­tro­ver­si­elt for­bud mod ho­mo­seksu­elt ind­hold.

BT - - NYHEDER -

Det skri­ver de bri­ti­ske me­di­er BBC og The Gu­ar­di­an.

Be­slut­nin­gen blev med­delt i går, ef­ter at det po­pu­la­e­re ki­ne­si­ske me­die har få­et mas­siv kri­tik af dets bru­ge­re.

Plat­for­men, der er en ki­ne­sisk pen­dant til det so­ci­a­le me­die Twit­ter, med­del­te i fre­dags, at al­le op­slag med ind­hold, der re­la­te­re­de sig til ho­mo­seksu­a­li­tet, vil­le bli­ve fjer­net.

Vil­le ’ryd­de op’ på me­di­et

Iføl­ge me­di­et vil­le man ’ryd­de op’ og i tre må­ne­der fjer­ne al­le vi­deo­er, tek­ster og teg­nin­ger, der re­la­te­rer sig til po­r­no, vold og ho­mo­seksu­a­li­tet.

»Det­te er for at sik­re et rent, har­monisk sam­fund og mil­jø,« skrev det so­ci­a­le me­die i en pres­se­med­del­el­se iføl­ge BBC.

Da med­del­el­sen blev sendt ud, hav­de Wei­bo al­le­re­de fjer­net 50.000 op­slag, op­ly­ste me­di­et. Bru­ger­ne af Si­na Wei­bo sva­re­de igen på op­ryd­nings­kampag­nen ved at bom­bar­de­re det med be­ske­der un­der hash­tag­ge­ne #iam­gay og #iam­gay­no­ta­per­vert - på dansk #je­ger­ho­mo­seksu­el og #je­ger­ho­mo­seksu­e­lik­ke­per­vers.

Man­ge bru­ge­re gik imod

Man­ge bru­ge­re har min­det me­di­et om, at ho­mo­seksu­a­li­tet blev af­kri­mi­na­li­se­ret i ki­ne­sisk lov­giv­ning i 1997 og fjer­net fra re­ge­rin­gens li­ste over men­tale syg­dom­me i 2001.

Som re­ak­tion på kri­tik­ken fra bru­ger­ne op­ly­ste Si­na Wei­bo i går, at ’op­ryd-nings­kampag­nen’ ik­ke la­en­ge­re vil in­klu­de­re ho­mo­seksu­elt ind­hold.

FO­TO: REU­TERS

Wei­bo fin­des og­så som app.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.