Eks­ka­e­re­ste tru­er Con­chi­ta Wurst til hiv-afsløring

BT - - BT -

AFPRESNING Vin­de­ren af det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 2014 i Kø­ben­havn, Con­chi­ta Wurst, er hiv-po­si­tiv. Det skri­ver den østrig­ske drag­stjer­ne søn­dag på In­s­ta­gram iføl­ge fle­re me­di­er. Hun har be­slut­tet at stå frem med sin syg­dom, for­di en tid­li­ge­re ka­e­re­ste an­gi­ve­ligt har tru­et med at gå til pres­sen med in­for­ma­tio­nen. Fans af Con­chi­ta Wurst har va­e­ret hur­ti­ge til at bak­ke hen­de op. Hen­des op­slag på In­s­ta­gram søn­dag af­ten fik in­den for en ti­me over 10.000 li­kes. Con­chi­ta Wurst, hvis bor­ger­li­ge navn er Tho­mas Neuwir­th, skri­ver, at in­gen skal få lov til at skra­em­me hen­de el­ler på­vir­ke hen­des frem­tid ne­ga­tivt. »I dag er tids­punk­tet kom­met, hvor jeg for den re­ste­ren­de del af mit liv be­fri­er mig fra et da­mok­les­sva­erd: Jeg har i man­ge år va­e­ret hiv-po­si­tiv. Det kom­mer egent­lig ik­ke of­fent­lig­he­den ved,« skri­ver hun på tysk. »Men min eks­ka­e­re­ste tru­er med at gø­re den­ne pri­va­te in­for­ma­tion of­fent­lig,« for­kla­rer hun.

Con­chi­ta Wurst op­ly­ser, at hun har va­e­ret i me­di­cinsk be­hand­ling, si­den hun fik stil­let hiv-di­ag­no­sen, og be­hand­lin­gen har slå­et syg­dom­men så me­get ned, at hiv-virus­sen ik­ke kan over­fø­res til an­dre per­so­ner. Tak­ker si­ne fans Kun hen­des fa­mi­lie samt na­e­re ven­ner har ind­til nu vidst be­sked om hen­des syg­dom.

Con­chi­ta Wurst slut­ter opsla­get med at tak­ke si­ne fans.

»Hel­breds­ma­es­sigt går det mig godt, og jeg er sta­er­ke­re, me­re mo­ti­ve­ret og fri­e­re end no­gen­sin­de før. Tak for je­res op­bak­ning!«

Den snart 40-åri­ge Con­chi­ta Wurst tri­um­fe­re­de i Eu­ro­vi­sion i 2014 i Kø­ben­havn med san­gen ’Ri­se Li­ke a Pho­e­nix’.

Ved det dan­ske Me­lo­di Grand Prix i fe­bru­ar i år i Aal­borg op­t­rå­d­te hun med num­me­ret.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Ri­chard Ge­re skal gif­tes med span­ske Alejan­dra Silva. Det skri­ver span­ske ABC. Ri­chard Ge­re på 68 år, der isa­er er kendt fra fil­men ’Pret­ty Wo­man’, skal gif­tes med 35-åri­ge Alejan­dra Silva. De mød­te hin­an­den, da Ri­chard Ge­re sta­dig var gift med mo­del­len Ca­rey Lowell.

Det kom­men­de bru­de­par mød­tes på Alejan­dra Silvas ho­tel i Ita­li­en, som hun hav­de med sin tid­li­ge­re mand.

Ri­chard Ge­re og den 32 år yn­gre kvin­de of­fent­lig­gjor­de de­res for­hold i som­me­ren 2015, og de se­ne­ste år har de haft et lang­di­stan­ce­for­hold, da Ri­chard Ge­re til dag­ligt bor i USA og hun i Spa­ni­en.

Al­le­re­de i novem­ber sid­ste år blev Alejan­dra Silvas spot­tet med en di­a­man­tring og da det sven­ske me­die Nöjes­bla­det mød­te ham, hyl­de­de han sin kom­men­de brud:

»Hun er ik­ke kon­kur­ren­ce­o­ri­en­te­ret. Hun vil he­le ti­den for­bed­re sig på al­le må­der, og hun er ik­ke ban­ge for at kig­ge sig selv i spej­let med selv­kri­ti­ske øj­ne. Hun er me­get ef­terta­enk­som og har al­le de go­de kva­li­te­ter. Men mest af alt hand­ler det om ener­gi, om at ud­vik­les, le­ve og va­e­re i nu­et. Det er me­get vig­tigt for mig,« sag­de den 68-åri­ge Ge­re.

Ri­chard Ge­re har va­e­ret gift to gan­ge før. Først med mo­del­len Cin­dy Craw­ford fra 1991 til 1995. I 2002 blev han gift med Ca­rey Lowell, som han nå­e­de at va­e­re gift med i 14 år, før de blev skilt i 2016. Svar på ’Skam’-quiz: 1: a, 2: b, 3: a, 4: c, 5: c, 6: a, 7: b, 8: a, 9: c, 10: a.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.