SÅ GOD SOM ROLF OG RI­IS

Mi­cha­el Val­grens Am­stel-sejr er start­skud­det på en dansk gul­dal­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@bt.dk

Mi­cha­el Val­grens tri­umf i Am­stel Gold Ra­ce er star­ten på en ny, dansk gul­dal­der i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport. Det vur­de­rer land­stra­e­ne­ren og den tid­li­ge­re cy­kel­stjer­ne Rolf Sø­ren­sen.

26-åri­ge Mi­cha­el Val­gren stod søn­dag bag et af Dan­marks stør­ste cy­kel­re­sul­ta­ter no­gen­sin­de, da han vandt for­års­klas­si­ke­ren Am­stel Gold Ra­ce for­an he­le ver­den­se­li­ten.

Asta­na-ryt­te­ren har i det­te for­år vist for­ry­gen­de form og må li­ge nu reg­nes som en af ver­dens skar­pe­ste i de lan­ge og hår­de for­årsløb.

Men Mi­cha­el Val­gren er ik­ke ale­ne om hol­de Dan­ne­brog højt på den in­ter­na­tio­na­le cy­kel­s­ce­ne, hvor fle­re un­ge ryt­te­re er be­gyndt at vi­se sig frem blandt de bed­ste.

Det sam­me gør ryt­te­re som Mads Pe­der­sen, Magnus Cort og Sø­ren Kragh An­der­sen, der al­le kø­rer med på Wor­ld Tou­ren og vi­ser sig frem, når fi­na­ler­ne af­gø­res.

De op­løf­ten­de re­sul­ta­ter er in­gen til­fa­el­dig­hed.

Det si­ger Dan­marks land­stra­e­ner An­ders Lund. Han går så langt som at si­ge, at vi li­ge nu ser en gyl­den ge­ne­ra­tion af cy­kel­ryt­te­re på ni­veau med den ge­ne­ra­tion, som Bjar­ne Ri­is, Rolf Sø­ren­sen, Bo Ham­bur­ger og Jes­per Ski­b­by re­pra­e­sen­te­re­de til­ba­ge i 90er­ne.

»For Gud ved hvil­ken gang har man ud­råbt en ge­ne­ra­tion til at va­e­re den nye gul­dal­der, for­di der i man­ge år har va­e­ret loven­de U23-re­sul­ta­ter. Men nu er den her. Man skal ik­ke en­gang ta­le me­re om for­håb­nin­ger­ne til dem. De er her nu,« si­ger An­ders Lund til BT og fort­sa­et­ter:

»Det er Mi­cha­el Val­gren, Magnus Cort, Mads Pe­der­sen og Sø­ren Kragh An­der­sen. Så er der an­dre, vi har for­vent­nin­ger til, som en Mads Würtz ek­sem­pel­vis.«

For­løs­ning

An­ders Lund kal­der Mi­cha­el Val­grens sejr i Am­stel Gold Ra­ce og Mads Pe­der­sens se­ne­ste an­den­plads i Flan­dern Rundt for en for­løs­ning af fle­re års for­vent­nin­ger til ta­len­ter­ne.

»Det er mar­kant, at vi i de to hår­de­ste en­dagsløb, der er kørt i år, Flan­dern Rundt og Am­stel Gold Ra­ce, har haft dan­ske­re, som har do­mi­ne­ret fi­na­ler­ne. Det er vold­somt in­spi­re­ren­de for an­dre un­ge ryt­te­re, når de­res gam­le hold­kam­me­ra­ter for klub og lands­hold har ta­get det sid­ste skridt. Det er vir­ke­lig en for­løs­ning i for­hold til de for­vent­nin­ger, der har va­e­ret,« si­ger An­ders Lund.

Rolf Sø­ren­sen, der er Dan­marks mest vin­den­de cy­kel­ryt­ter og ho­ved­per­son i den se­ne­ste dan­ske, gul­dal­der i cy­kel­spor­ten, er enig med land­stra­e­ne­ren.

Det nu­va­e­ren­de kuld af un­ge ryt­te­re kom­mer til at brin­ge sej­re og sto­re re­sul­ta­ter hjem til Dan­mark i kom­men­de år.

»Det er på ti­de, men de er alt­så på vej, og nu er der gå­et hul på byl­den. Det er al­tid sva­ert at for­ud­si­ge, men man kun­ne ba­re for­nem­me, at de her ryt­te­re hav­de po­ten­ti­a­let,« si­ger Rolf Sø­ren­sen til BT.

Mens Mi­cha­el Val­gren tog over­skrif­ter­ne søn­dag, ha­ef­ter Rolf Sø­ren­sen sig isa­er ved 22-åri­ge Mads Pe­der­sens mu­lig­he­der.

Fak­tisk går Rolf Sø­ren­sen så langt, at han for­ven­ter, at Mads Pe­der­sen kom­mer til at vri­ste re­kor­den som Dan­marks mest vin­den­de med 59 sej­re som pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter fra ham.

»Ba­re se så­dan en som Mads Pe­der­sen. Han er slå­et igen­nem hur­ti­ge­re, end de fle­ste hav­de reg­net med. Han er en vin­der, og jeg skal fryg­te for min re­kord som Dan­marks mest vin­den­de cy­kel­ryt­ter. Det skul­le un­dre mig, hvis han ik­ke slår mig,« si­ger Rolf Sø­ren­sen.

Kan bli­ve uhyg­ge­li­ge ved VM

Mens der i Rolf Sø­ren­sens ge­ne­ra­tion var Bjar­ne Ri­is, som var klas-se­ments­ryt­ter og vandt Tour de Fran­ce i 1996, er den nye gyld­ne ge­ne­ra­tion me­re fun­de­ret i de hår­de en­dagsløb.

Det ga­el­der selv­føl­ge­lig og­så VM på lan­de­vej, hvor Dan­mark kan bli­ve uhyg­ge­li­ge de kom­men­de år, for­kla­rer Rolf Sø­ren­sen.

»Med de po­int, de ryt­te­re la­ver nu på Wor­ld Tou­ren, kom­mer vi til VM med fuldt mand­skab. Der er kun fi­re til fem na­tio­ner for­an os, for­di de dan­ske ryt­te­re sco­rer po­int he­le ti­den. Vi er på øver­ste ni­veau, og det er sgu vildt,« si­ger han.

Land­stra­e­ner An­ders Lund vur­de­rer dog, at det ik­ke bli­ver i år, at en brand­varm Mi­cha­el Val­gren vin­der VM-guld til Dan­mark. Men han har så af­gjort po­ten­ti­a­let til at ik­la­e­de sig den regn­bu­e­stri­be­de VM-trø­je i frem­ti­den.

»Mi­cha­el Val­gren har vist, at han har fi­na­le­ma­te­ri­a­le i for­hold til VM. Han har helt klart kom­pe­ten­cer­ne i den ret­ning. VM-ru­ten i år er dog me­get spe­ci­el, og det vil va­e­re med et klart plus til de ren­dyr­ke­de bjer­gryt­te­re. Det er ik­ke li­ge ru­ten, der står Val­gren på. Men man skal al­drig si­ge al­drig med det, han vi­ser i de her må­ne­der,« si­ger An­ders Lund og hyl­der må­den, Mi­cha­el Val­gren vandt sin sto­re sejr på.

»Det er rig­tig stort. Hans sejr i Am­stel Gold Ra­ce er helt fan­ta­stisk. Må­den han vin­der den på, er vir­ke­lig flot. Jeg tror, at de fa­er­re­ste hav­de va­e­ret li­ge så cool, som han var,« si­ger An­ders Lund.

FO­TO: EPA

Mi­cha­el Val­grens sejr vars­ler sto­re dan­ske cy­kel­ti­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.