’En stor dag

Ho­bro-an­fø­rer Mads Ju­ste­sen var lyk­ke­lig over at va­e­re med til at sik­re Ho­bros over­le­vel­se i Su­per­liga­en i sin sid­ste sa­e­son

BT - - ALKA/SUPERLIGA - MÅL: DOM­MER: TILSKUERE:

1-0 Wil­fri­ed Do­moraud (5.) Benja­min Wil­lau­me-Jantzen, 4 2.013 på DS Are­na i Ho­bro FOR­LØS­NING Når den­ne su­per­liga­sa­e­son er slut, er Ho­bro­leg­en­den Mads Ju­ste­sens fod­bold­kar­ri­e­re det sam­me. Han la­eg­ger støv­ler­ne på hyl­den, og der­for be­ty­der det alt for ham, at Ho­bro og­så er et su­per­liga­mand­skab i na­e­ste sa­e­son. »Det er en ka­em­pe for­løs­ning og et langt sejt tra­ek. Vi har ar­bej­det hårdt for det, så det er en for­nem­mel­se af, at tin­ge­ne er gå­et op i en hø­je­re en­hed,« sag­de en let­tet an­fø­rer ef­ter 1-0-hjem­me­sej­ren over Silkeborg. Den be­ty­der nem­lig, at Ho­bro ef­ter blot tre ud af seks pul­je­kam­pe ik­ke la­en­ge­re kan ryk­ke ned.

»Jeg vil­le vir­ke­lig, vir­ke­lig ha­ve va­e­ret ked af at skul­le ud i nog­le ner­vepi­r­ren­de nedryk­nings­kam­pe og må­ske end­da ryk­ke ned, så nu er mit mål op­nå­et for sa­e­so­nen. Det er en stor dag for mig, og det er en let­tet mand, der la­eg­ger sig på pu­den i af­ten,« sag­de Mads Ju­ste­sen.

Ho­bro end­te ef­ter grund­spil­let, i hvad der lig­ne­de den klart sva­e­re­ste grup­pe, hvor hol­det kun hav­de fi­re po­int ned til gårs­da­gens mod­stan­der Silkeborg på tred­je­plad­sen. Al­li­ge­vel skul­le Ho­bro blot bru­ge tre kam­pe, før det he­le var af­gjort.

»Jeg sy­nes, det vi­ser, at den sy­ven­de­plads, vi op­nå­e­de i grund­spil­let, ik­ke var en fejl. Det er na­er­me­re os, der har haft utur i den, så vi ik­ke nå­e­de top-seks. Vi vi­ser vo­res kva­li­tet ved at af­gø­re det ef­ter kun tre kam­pe, selv­om det var en dø­de­ns pul­je,« lød det fra Ju­ste­sen. Over­ra­sken­de No­get som hans chef tra­e­ner var me­get enig i, selv­om den hur­ti­ge af­gø­rel­se og­så kom bag på ham.

»Det er over­ra­sken­de, og det er og­så over­ra­sken­de, at Silkeborg ik­ke har la­vet no­gen po­int. Men det er fedt, ef­ter vi glip­pe­de top-seks, og far­cen vi blev en del af, ef­ter Søn­derjy­ske et el­ler an­det sted valg­te at kom­me i den an­den pul­je,« sag­de Tho­mas Tho­mas­berg med hen­vis­ning til sa­gen, hvor Søn­derjy­ske p.t. un­der­sø­ges for mat­ch­fixing ef­ter hol­dets ne­der­lag til FC Midtjyl­land i sid­ste run­de af grund­spil­let.

Ho­bro kom for­an ef­ter kun fem mi­nut­ter på et ho­ved­stød af Wil­fri­ed Do­moraud. Nord­jy­der­ne hav­de fle­re sto­re chan­cer for at luk­ke kam­pen in­klu­siv et an­nul­le­ret mål, der dog vir­ke­de som en fejl­dom. Men ef­ter­som man ik­ke for­må­e­de at luk­ke kam­pen, le­ve­de Silkeborg sta­dig i kam­pen i slut­mi­nut­ter­ne, hvor hol­det og­så kom frem til to ka­em­pe chan­cer. Der­for var let­tel­sen hos Tho­mas Tho­mas­berg og­så ka­em­pe stor, da slut­fløjtet lød.

»Vi gik ud og vi­ste os som nog­le ma­end ude på ba­nen og vandt fuldt fortjent, selv­om vi skul­le ha­ve luk­ket den me­get tid­li­ge­re. Det er vantvit­tigt for­lø­sen­de. En lil­le op­ryk­ker­klub, der nu og­så er med i det bed­ste sel­skab i na­e­ste sa­e­son. Det er jeg sgu stolt over.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.