Frank­fur­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SOLGT Brønd­bys salg af Fre­de­rik Røn­now til ty­ske Ein­tra­cht Frank­furt er en re­a­li­tet. Det står klart, ef­ter at må­l­man­den er ble­vet enig med den ty­ske klub om si­ne per­son­li­ge vil­kår.

Det med­del­te Brønd­by i en fonds­børs­med­del­el­se i går.

»Fre­de­rik Røn­now er nå­et til enig­hed med Ein­tra­cht Frank­furt om si­ne per­son­li­ge vil­kår, og Brønd­by IF gen­nem­fø­rer der­for et salg af Fre­de­rik Røn­now til Bun­des­liga­klub­ben pr. 1. juli 2018,« skri­ver klub­ben i pres­se­med­del­el­sen.

Brønd­by op­ly­ser, at salgs­pri­sen er cir­ka 21 mil­li­o­ner kro­ner, og at hand­len har en po­si­tiv ind­virk­ning på årets re­sul­tat før skat på cir­ka 19 mil­li­o­ner kro­ner.

Der­u­d­over kan der se­ne­re fal­de fle­re penge fra den ty­ske klub i for­bin­del­se med bonus­be­ta­lin­ger, skri­ver Brønd­by.

Klub­ben op­ly­ser vi­de­re, at man for­ven­ter et re­sul­tat for 2018 før skat på mel­lem en mil­li­on kro­ner og et un­der­skud på ni mil­li­o­ner kro­ner.

Nyhe­den om sal­get blev of­fent­lig­gjort 12. april, hvor det blev med­delt, at må­l­man­den blot mang­le­de at for­hand­le Fre­de­rik Røn­now er nå­et til enig­hed med Ein­tra­cht Frank­furt om si­ne per­son­li­ge vil­kår, og Brønd­by IF gen­nem­fø­rer der­for et salg af Fre­de­rik Røn­now til Bun­des­liga­klub­ben per 1. juli 2018 si­ne eg­ne vil­kår på plads.

Fre­de­rik Røn­now til­tra­e­der på en fi­re­årig kon­trakt i Frank­furt.

Han kom til Brønd­by i som­me­ren 2015 fra AC Hor­sens på en fi­re­årig kon­trakt.

Der har tid­li­ge­re va­e­ret in­ter­es­se for spil­le­ren fra ud­lan­det, men Brønd­by valg­te at hol­de på ham for at ska­be et top­hold i Alka Su­per­liga­en.

Brønd­by top­per liga­en i øje­blik­ket sam­men med FC Midtjyl­land.

Beg­ge klub­ber har 69 po­int og ka­em­per om mester­ska­bet.

Tors­dag ta­ger FCM imod Brønd­by i liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.