DMI har den go­de som­mer­prog­no­se klar

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SOM­MER et vej­rskif­te, selv om tem­pe­ra­tu­rer­ne for­bli­ver i det sam­me lag.

»Vi kan for­ven­te et me­re vel­kendt som­mer­vejr med regn­by­ger, fle­re sky­er på him­len, men sta­dig­va­ek pe­ri­o­der med solskin,« si­ger han.

I DMIs må­nedsprog­no­se frem­går det og­så, at de var­me tem­pe­ra­tu­rer, vi kan for­ven­te for re­sten af som­me­ren, er hjul­pet godt på vej af, at van­det om­kring os er ble­vet var­met op i lø­bet af maj må­ned.

Og vi be­hø­ver alt­så ik­ke pak­ke ba­des­horts og biki­ni alt for langt va­ek, når vi når til juli og au­gust.

For selv om prog­no­ser­ne end­nu er usik­re, så er der over­ord­net en ten­dens til ’høj­tryks­pra­e­get vejr’, der over­sat til godt dansk be­ty­der: ’Det bli­ver varmt’. Varm juli og au­gust Høj­tryk­ket gør det sva­ert for kold­fron­ter at tra­ek­ke ind over Nord­s­ø­en og Dan­mark. I mod­sa­et­ning til som­me­ren sid­ste år. Det re­sul­te­rer rundt reg­net i fle­re sam­men­ha­en­gen­de da­ge med sol­rigt og varmt vejr kortva­rigt af­brudt af sva­ge fron­ter med sky­er og må­ske regn. Det ser iføl­ge DMI ud til, at juli og au­gust bli­ver lidt var­me­re, tør­re­re og me­re sol­ri­ge end nor­malt for må­ne­der­ne.

DMI esti­me­rer i øv­rigt, at vi når et godt styk­ke over den hid­ti­di­ge re­kord fra maj må­ned i 2008, hvor vi ram­te 347 solskin­sti­mer. For­in­den det lå re­kor­den på 330 ti­mer, og­så fra maj, men helt til­ba­ge i 1947.

»Mit mest pe­s­si­mi­sti­ske bud er, at maj en­der med 349 sol­ti­mer, men det mest sand­syn­li­ge er i om­eg­nen af 353 ti­mer,« for­kla­rer kli­ma­to­log Mi­ka­el Schar­ling i en pres­se­med­del­el­se fra DMI. Sol­rig maj DMI har må­lt lands­da­ek­ken­de sol­ti­mer si­den 1920. Der­med bli­ver maj 2018 alt­så for­ment­lig den sol­ri­ge­ste af 1.180 må­ne­der, som DMI har sol­ti­me­da­ta for. I top tre af lan­dets mest sol­be­skin­ne­de må­ne­der er det alt­så tre maj-må­ne­der, der har kla­ret det bedst.

De man­ge lan­ge solskin­s­da­ge skyl­des isa­er års­ti­den, for­kla­rer kli­ma­to­lo­gen.

»Maj er en god må­ned for sol­ti­mer. Vi er ta­et på årets la­eng­ste dag, og for­å­ret er ty­pisk års­ti­den med fa­er­re­st sky­er. Det er en strå­len­de kom­bi­na­tion.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.