Så varmt må der va­e­re på dit kon­tor

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

IN­DE­KLI­MA En ny var­mebøl­ge med tem­pe­ra­tu­rer på 26-27 gra­der skyl­ler ind over lan­det i dis­se da­ge og gør det hedt for kon­tor­fol­ket. Men hvad kan man egent­lig gø­re som an­sat, hvis man sid­der og ste­ger for­an ska­er­men.

Iføl­ge Ar­bejds­til­sy­nets ret­nings­linjer an­be­fa­les det, at der ved stil­lesid­den­de el­ler stil­le­stå­en­de ar­bej­de er mel­lem 20 og 22 gra­der i lo­ka­let.

Og det kra­e­ves, at der ik­ke er over 25 gra­der dog med und­ta­gel­se af he­debøl­ger. Men hvor­dan over­sa­et­ter man så det i prak­sis?

»Du kan ik­ke si­ge, at du skal gå hjem, når der er 23 gra­der, men man kan si­ge, at der skal gø­res nog­le til­tag for at mind­ske var­men in­de i lo­ka­ler­ne,« si­ger Ju­ne Hal­vor­sen, ar­bejds­mil­jø­kon­su­lent i HK/Pri­vat, og fort­sa­et­ter:

»Ar­bejds­mil­jø­loven fo­re­skri­ver, at ar­bejds­gi­ver skal fo­re­ta­ge sig nog­le til­tag. Der­for skal ar­bejds­gi­ve­ren se på byg­nin­gen. Det kan va­e­re, at den er af ae­l­dre da­to og dår­ligt iso­le­ret, hvil­ket gør den me­get varm om som­me­ren og kold om vin­te­r­en. Tjek vin­du­er­ne »Det kan og­så va­e­re, at der er nog­le sto­re vin­du­es­par­ti­er, som er af ae­l­dre da­to, og som ik­ke er ener­gir­u­der. Man kan og­så se på, om af­ska­erm­ning mod so­len er god nok«, si­ger Ju­ne Hal­vor­sen.

Hvis der er for varmt på ar­bejds­plad­sen, på­vir­ker det vo­res vel­be­fin­den­de, forta­el­ler Geo Clau­sen, der er for­sker i in­de­kli­ma og pro­fes­sor ved In­sti­tut for Byg­ge­ri og An­la­eg på DTU.

»Vi bli­ver uo­p­lag­te og tra­et­te, og var­men kan og­så på­vir­ke vo­res cen­tral­ner­ve­sy­stem, så vi får ho­ved­pi­ne,« si­ger han.

Der­for skal man hu­ske at drik­ke ri­ge­ligt med vand og hol­de nok pau­ser, på­pe­ger Ju­ne Hal­vor­sen.

Var­men be­ty­der og­så no­get for, hvor me­get vi ud­ret­ter på job­bet. Iføl­ge en tid­li­ge­re un­der­sø­gel­se fra DTU pra­este­rer vi op til fem pro­cent dår­li­ge­re, hvis der er over 26 gra­der

på kon­to­ret. Var­me ko­ster »Det kan ko­ste man­ge mil­li­o­ner for sto­re virksomheder med man­ge me­d­ar­bej­de­re«, si­ger Geo Clau­sen, som står bag un­der­sø­gel­sen, der har sam­let re­sul­ta­ter fra 24 stu­di­er af sam­men­ha­en­ge mel­lem tem­pe­ra­tur og pra­e­sta­tion i kon­tormil­jø­er.

Der er fle­re ting, man som me­d­ar­bej­der kan gø­re for at und­gå he­de­tu­re på kon­to­ret.

Let på­kla­ed­ning er en af de bed­ste må­der, si­ger Geo Clau­sen. Der­u­d­over kan man spør­ge che­fen, om det er mu­ligt at få so­l­af­ska­erm­ning, el­ler at der bli­ver luf­tet ud om nat­ten.

Hø­je tem­pe­ra­tu­rer på kon­to­ret skyl­des ty­pisk, at so­len står ind på sto­re vin­du­er, el­ler at der af­gi­ves var­me fra per­so­ner, be­lys­ning el­ler ma­ski­ner, som for ek­sem­pel com­pu­te­re og ko­pi­ma­ski­ner.

Ju­ne Hal­vor­sen an­be­fa­ler og­så an­sat­te på var­me kon­to­rer, at de hu­sker at på­pe­ge ud­for­drin­ger­ne over for de­res ar­bejds­gi­ver i de lov­plig­ti­ge ar­bejds­plads­vur­de­rin­ger (APV) og pas­ser på med ik­ke at sid­de i tra­ek, hvis der åb­nes vin­du­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.