For­hin­drer sol­lys kra­eft?

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

det, med alt for be­la­sten­de indhold af ke­mi­ka­li­er, som er hor­mon­for­styr­ren­de og der­med kra­eft­frem­kal­den­de,’ ly­der det blandt an­det i Mar­tin Hej­le­sens svar, der her er di­rek­te gen­gi­vet.

Han me­ner, at for­sker­nes kri­tik er byg­get på hy­po­te­ser og ik­ke re­fe­ren­cer til forsk­ning på om­rå­det og øn­sker svar på, om de stof­fer, han på­står og­så solcre­mer på det dan­ske mar­ked in­de­hol­der, er kra­eft­frem­kal­den­de.

På sin hjem­mesi­de skri­ver Mar­tin Hej­le­sen, at han har en for­tid som sol­dat og fa­engsels­be­tjent. I dag ar­bej­der han blandt an­det som al­ter­na­tiv be­hand­ler. Han er og­så for­fat­ter til bo­gen ’Krop­pens cel­ler lyt­ter til alt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.