Den­nis var én cm fra at bli­ve gen­nem­bo­ret

Tre me­ter lang alu­mi­ni­umsla­eg­te på mo­tor­vej­en blev bla­est op i luf­ten og var me­get ta­et på at ram­me chauf­før og pas­sa­ger i en bil

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TA­ET PÅ se mi­ne børn, da jeg kom hjem.«

Ef­ter at va­e­re holdt ind til si­den an­meld­te han det til po­li­ti­et, som kom ud til ste­det for at se na­er­me­re på la­eg­ten for at se, om der skul­le va­e­re et fir­ma­navn el­ler an­det ken­de­tegn på den, så man kun­ne fin­de frem til, hvem der hav­de tabt den. Ind­til vi­de­re ser det dog iføl­ge Den­nis Bülow Pe­der­sen ik­ke ud til at kun­ne la­de sig gø­re.

»Ham i BMWen, der kør­te over den, er selv­føl­ge­lig og­så uden skyld, for han kun­ne ik­ke gø­re no­get ved, at den plud­se­lig lå på vej­en for­an ham,« si­ger Den­nis Bülow Pe­der­sen, der hav­de lidt sva­ert ved at sove, da han lag­de sig i sin seng i går.

»Det tog mig tre-fi­re ti­mer, før jeg over­ho­ve­det kun­ne fal­de i søvn,« forta­el­ler han.

Han hå­ber nu, at hans hi­sto­rie kan va­e­re med til at sik­re, at no­get lig­nen­de ik­ke sker for an­dre.

»Prøv at hu­ske at spa­en­de je­res ting fast. Det ta­ger ik­ke la­en­ge­re tid end to mi­nut­ter. Jeg kø­rer ri­me­lig tit med trai­ler, og det ta­ger alt­så ik­ke man­ge mi­nut­ter at spa­en­de si­ne ting fast og tjek­ke ef­ter, om det er gjort or­dent­ligt. Det er ut­ro­ligt, at folk ik­ke hu­sker at gø­re det,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.