Kat over­le­ve­de skud

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KATTEPINE Dor­te Schultz fra Kø­ge fik for ny­lig en lil­le, sød kil­ling, Rob­bie. Kil­lin­gen er ik­ke den før­ste kat, hun har haft. Sid­ste år i au­gust måt­te hun af­li­ve sin før­ste kat, da den kom blø­de­n­de hjem med et skud­hul i krop­pen.

Fre­dag for­mid­dag i sid­ste uge kom Rob­bie hjem med blo­di­ge plet­ter på sin or­an­ge pels og et hagl i ma­ven - hal­ten­de ind ad kat­t­e­lem­men.

»Jeg ser hul­let og ta­en­ker ’nej, nej, nej, ik­ke igen,« si­ger Dor­te Schultz.

Sy­net af en sår­et kat hå­be­de hun ik­ke at skul­le op­le­ve igen.

Dor­te Schultz skynd­te sig at få Rob­bie på Øl­by Dy­re­ho­spi­tal, så hun ik­ke mi­ste­de end­nu en kat.

»La­e­ger­ne smed alt, hvad de hav­de i ha­en­der­ne og ope­re­re­de den. Ef­ter tre til fi­re ti­mer kun­ne vi få ham hjem igen,« si­ger hun og for­kla­rer, at Rob­bie hav­de in­dre blød­nin­ger og ska­der ved le­ve­ren.

Nu har han det godt igen. Kat­ten hol­des in­den­dø­re Ejer­kat­te må ik­ke la­en­ge­re sky­des hel­ler ik­ke ef­ter for­ud­gå­en­de ad­var­sel til eje­ren, ef­ter at Mark- og Vejfreds­lo­ven blev aen­dret i 2014.

Det er dog lov­ligt at sky­de en ejer­kat, hvis kat­ten an­gri­ber hus­dyr el­ler er til fa­re for per­so­ner el­ler ejen­dom.

Dor­te Schultz er tra­et af, at der er en ukendt ger­nings­mand, der sky­der ef­ter kat­te.

»Vi hol­der ham in­de nu og sør­ger for, han ik­ke får fle­re ska­der. Men han er vant til at kom­me ud og ind, så han er ik­ke til­freds,« si­ger hun.

Dor­te Schultz valg­te ef­ter epi­so­den at la­ve et Face­book-op­slag med bil­le­der af sin ska­de­de kat for at op­ly­se folk i na­er­om­rå­det i Kø­ge om, at Jeg ser hul­let og ta­en­ker, nej, nej, nej, ik­ke igen Dor­te Schultz, kat­te­e­jer de­res kat­te er i fa­re, hvis de ik­ke hol­der dem in­de.

Dor­te Schultz an­meld­te epi­so­den til po­li­ti­et, der har be­kra­ef­tet over­for BT, at der er en ef­ter­søg­ning i gang for at fin­de ger­nings­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.