Turi­ster kan få de­res eget rej­se­kort

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

1. Vi­sitDen­mark skal ud­ar­bej­de en sam­let og me­re ud­før­lig turi­st­in­for­ma­tion om den kol­lek­ti­ve trans­port på hjem­mesi­den www.vi­sitden­mark.com. 2. Trans­port­sel­ska­ber­ne skal ta­ge ini­ti­a­tiv til at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for en ud­vik­ling af Rej­se­kor­tet, der blandt an­det vil med­fø­re nem­me­re ad­gang for udenlandske turi­ster til at be­nyt­te kortet. 3. Dan­ske Re­gio­ner skal etab­le­re et turis­me­trans­port­netva­erk af turis­me­ak­tø­rer og trans­portak­tø­rer, der skal sik­re fort­sat sam­ar­bej­de om turi­sters brug af kol­lek­tiv trans­port. 4. Dan­ske Re­gio­ner og Vi­sitDen­mark skal i fa­el­les­skab ta­ge ini­ti­a­tiv til, at det kom­men­de trans­port­netva­erk får re­pra­e­sen­ta­tion i Turis­mens Ana­ly­se­ud­valg. REJ­SER Det kni­ber med li­ge at hop­pe på en bus el­ler et tog, når turi­ster kom­mer til Dan­mark. De op­le­ver nem­lig den kol­lek­ti­ve tra­fik som sva­er at bru­ge. Men det skal der nu ret­tes op på. I den­ne uge lan­ce­re­de en pro­jekt­grup­pe un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et en rap­port med en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver, der skal for­bed­re turi­sters ad­gang til kol­lek­tiv tra­fik.

For nok har tra­fik­sel­ska­ber­ne al­le­re­de til­bud på hyl­der­ne til turi­ster. Til gen­ga­eld kan det va­e­re sva­ert at få kend­skab til og over­blik over de for­skel­li­ge til­bud og bil­let­ty­per, ly­der det fra pro­jekt­grup­pen, som og­så be­står af Dan­ske Re­gio­ner og Trans­port-, Byg­nings- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et.

Sa­er­ligt når turi­ster­ne vil rej­se på tva­ers af tra­fik­sel­ska­ber­nes ope­ra­tions­om­rå­der, op­står der pro­ble­mer. Dan­ske­re har pro­ble­mer Det kan man godt gen­ken­de hos ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­nen for ho­tel-, re­stau­rant- og turi­st­er­hver­vet, Ho­re­s­ta, si­ger po­li­tisk rå­d­gi­ver Hel­le Eck­ero­th.

»Selv dan­ske­re, der er bo­sat i Dan­mark og skal bru­ge den of­fent­li­ge trans­port hver dag, har pro­ble­mer med Rej­se­kor­tet, så det bli­ver jo ik­ke let­te­re som turist,« si­ger hun.

Turi­ster har i dag mu­lig­hed for at kø­be det så­kaldt ano­ny­me rej­se­kort til at rej­se mel­lem lands­de­le­ne.

Men det kan blandt an­det ik­ke for­ud­be­stil­les via net­tet, og for at rej­se på tva­ers af lan­det skal man sam­ti­dig sør­ge for at aen­dre en indstil­ling på kortet, hvil­ket sam­ti­dig kra­e­ver en ind­be­ta­ling på 600 kro­ner.

Tra­fik­sel­ska­ber­ne er som kon­se­kvens i gang med at un­der­sø­ge, om de kan til­by­de en ny og me­re turist­ven­lig ud­ga­ve af Rej­se­kor­tet.

Men så sva­ert be­hø­ver det iføl­ge Hel­le Eck­ero­th ik­ke at va­e­re. Hun ha­ef­ter sig ved, at sel­ska­ber­nes nu­va­e­ren­de pro­duk­ter til turi­ster så­dan set er ud­ma­er­ke­de løs­nin­ger, hvis de el­lers var lands­da­ek­ken­de. I Midt­tra­fik kan man for ek­sem­pel kø­be en pa­pir­bil­let, som gi­ver fri ad­gang til at rej­se et-tre døgn i Aar­hus el­ler i he­le re­gio­nen.

»Hvis ba­re der var én transak­tions­om­kost­ning, som gav én bil­let, så turi­ster frit kun­ne rej­se rundt i lan­det, vil­le det ik­ke kun va­e­re til gavn for mi­ne med­lem­s­virk­som­he­der, men for he­le for­ret­nin­gen Dan­mark,« si­ger Hel­le Eck­ero­th.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.