’Jeg har må­ske so­vet hjem­me fem gan­ge i år’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er ba­re no­get med li­ge at lø­be lidt hur­ti­ge­re i et styk­ke tid, men vi snak­ker jo ik­ke om, at det her fo­re­går hen over fi­re år. Det er en pe­ri­o­de, hvor det li­ge bli­ver lidt ek­stra stramt,« si­ger Cla­es Bang, hvis ka­len­der i øje­blik­ket er boo­k­et godt et år frem. Kam­pen med selv­til­li­den Sku­e­spil­le­ren ved godt, at han er et ek­stremt po­pu­la­ert navn i øje­blik­ket, men ef­ter man­ge år med få sto­re film- og tv-rol­ler ved han og­så, at det he­le kan ven­de.

I pe­ri­o­der har Cla­es Bang ka­em­pet med selv­til­li­den, men den sto­re suc­ces be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at der er kom­met me­re af den på kon­to­en.

»Selv­til­lid er ik­ke bun­det op på no­get, der kom­mer ude­fra, og det gør de her job. Selv­til­li­den bor in­de­ni en, men det er en stor stør­rel­se at få styr på, når du spør­ger, for sam­ti­dig kan jeg godt ma­er­ke en for­skel,« si­ger Cla­es Bang og til­fø­jer:

»No­gen gan­ge, når der har va­e­ret langt mel­lem job, så har jeg stort set ba­re lagt mig i min seng i tre må­ne­der i så­dan en halv­de­pres­sion. Det gør jeg jo ik­ke i øje­blik­ket.« »Jeg tror mu­lig­vis, jeg be­svi­mer« Den sto­re op­ma­er­k­som­hed fra ud­lan­det be­ty­der og­så, at Cla­es Bang i øje­blik­ket får mu­lig­hed for at fil­me med nog­le af si­ne eg­ne sto­re ido­ler. I ’Ly­re­bird’ med­vir­ker ek­sem­pel­vis Guy Pi­er­ce, der spil­ler ho­ved­rol­len i fil­men ’Me­men­to’, som Cla­es Bang al­tid har be­un­dret.

»Ham er jeg vir­ke­lig fan af, og jeg er ble­vet end­nu me­re fan af ham, for­di han er vir­ke­lig, vir­ke­lig cool, pis­se­sød at ar­bej­de med og sjov at va­e­re sam­men med,« si­ger Cla­es Bang, som og­så in­den la­en­ge skal spil­le over for et af film­bran­chens helt sto­re navne.

»Jeg for­ven­ter og­så at bli­ve sinds­sygt star­struck om nog­le må­ne­der, når jeg går i gang med at la­ve den film, der hed­der Bur­ned Or­an­ge He­re­sy med Chri­stop­her Wal­ken. Der tror jeg mu­lig­vis, jeg be­svi­mer på set­tet, når jeg mø­der før­ste dag,« gri­ner sku­e­spil­le­ren. ... at vin­de en Eu­ro­pe­an Film Award: ... Ja­mes Bond-ryg­ter: No­gen gan­ge, når der har va­e­ret langt mel­lem job, så har jeg stort set ba­re lagt mig i min seng i tre må­ne­der i så­dan en halv­de­pres­sion. Det gør jeg jo ik­ke i øje­blik­ket

»Der hø­rer no­get an­det til den hi­sto­rie i Can­nes, end at jeg ba­re blev mug­gen. Jeg blev jo mo­men­tant sinds­syg af at va­e­re der­ne­de. Der blev byg­get en hy­pe, og det var ik­ke ba­re mig, der fandt på, at jeg vil­le vin­de. Det stod i 7-10 ver­den­s­oms­pa­en­den­de...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.