Flygt­nin­ge­bar­net blev ny flygt­nin­ge­for­mand

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PO­RTRA­ET Flygt­nin­ge le­ver de­res liv på et skrø­be­ligt fun­da­ment. Med en vi­den om, at alt kan for­svin­de fra den ene dag til den na­e­ste. At li­vet, som man al­tid har kendt det, plud­se­lig ik­ke fin­des me­re. Som barn af flygt­nin­ge er den men­ne­ske­li­ge usik­ker­hed ble­vet en del af Agi Cson­kas eget liv. Hen­des fora­el­dre kom til Dan­mark som un­gar­ske flygt­nin­ge, og de fik de­res lil­le dat­ter fi­re år se­ne­re. Men skønt Agi Csonka selv har le­vet he­le sin til­va­e­rel­se i et trygt land og kla­ret sig frem­ra­gen­de, har flygt­nin­gens ek­si­sten­ti­el­le ud­sat­hed va­e­ret en grundt­o­ne i hen­des liv.

»Som flygt­ning ved du, at ta­ep­pet kan bli­ve re­vet va­ek un­der dig med et fin­ger­k­nips. Li­ge plud­se­lig kan he­le dit liv for­svin­de. Det har al­tid lig­get som en grund­fø­lel­se i mig og har gjort, at jeg al­drig på for­hånd for­ven­ter, at no­get går godt. Men med ti­den har jeg la­ert at ven­de det til en styr­ke. Det be­ty­der, at jeg har let ved at se, at ting kan gø­res på an­dre må­der end ba­re at gø­re det, vi ple­jer,« si­ger hun.

I 1956 blev Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp op­ret­tet som en di­rek­te kon­se­kvens af de 1.400 un­gar­ske flygt­nin­ge, der kom til Dan­mark i kølvan­det på Sov­je­tu­ni­o­nens in­va­sion af Un­garn. Og for et par uger si­den blev 57-åri­ge Agi Csonka ud­pe­get som for­mand for den­ne Dan­marks stør­ste ngo. Hun ser sin egen bag­grund som en for­del.

»Jeg har må­ske en sa­er­lig for­stå­el­se for, hvad de men­ne­sker ka­em­per med, og hvor sva­ert det er at fin­de sig til ret­te i et nyt land. Alt skal la­e­res fra grun­den. Man tra­e­der he­le ti­den nye sti­er li­ge fra bør­ne­ha­ve og sko­le til ud­dan­nel­se og ar­bejds­mar­ked. Der er al­drig no­get, der er gi­vet.«

Men no­get er af­gø­ren­de aen­dret. Csonka-par­ret blev mod­ta­get som hel­te, der hav­de ka­em­pet mod det sto­re, on­de Sov­je­tu­ni­o­nen.

I dag er det sva­e­re­re at skel­ne helt fra skurk. Ver­dens kon­flik­ter er fle­re og langt me­re kom­pli­ce­re­de, og det har på­vir­ket hold­nin­gen til flygt­nin­ge og va­e­ret med til at ska­be grund­la­get for en of­te rå de­bat. Kon­struk­tiv de­bat, tak! Agi Csonka vil ger­ne dre­je de­bat­ten i en me­re »kon­struk­tiv ret­ning«.

»Vi glem­mer desva­er­re, at de men­ne­sker, som kom­mer og ban­ker på vo­res dør, er flyg­tet fra det, vi og­så selv op­fat­ter som vo­res va­er­ste ma­re­ridt. Der er en unød­ven­dig rå to­ne over for dem.« Hun har en vig­tig til­fø­jel­se: »Men det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at man godt kan ha­ve en stram hold­ning til an­tal­let af flygt­nin­ge og til in­te­gra­tion og sam­ti­dig ha­ve respekt for det en­kel­te men­ne­ske. Det ser vi på tva­ers af par­ti­er. Vi skal in­si­ste­re på med­men­ne­ske­lig­he­den og på at mø­de det en­kel­te men­ne­ske med respekt og for­stå­el­se for den van­vit­tigt sår­ba­re si­tu­a­tion, de står i. Det kan man godt, selv om man me­ner, der er gra­en­ser for, hvor man­ge flygt­nin­ge Dan­mark skal ta­ge«, si­ger Agi Csonka.

»Det tror jeg be­stemt. Jeg blev be­trag­tet som ma­er­ke­lig, for­di jeg hav­de et ma­er­ke­ligt navn, og for­di mi­ne fora­el­dre tal­te ma­er­ke­ligt. Men jeg var ik­ke me­re ma­er­ke­lig end de an­dre »ma­er­ke­li­ge« - de rød­hå­re­de el­ler de fat­ti­ge. Der var ik­ke no­gen kas­se at put­te mig i. Det har be­ty­det me­get for mig.«

Født 4. au­gust 1960. Op­vok­set i et ar­bej­der­hjem i Ølstyk­ke og Is­høj. I dag bor hun på Fre­de­riks­berg, er gift og har tre voks­ne søn­ner fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab. Cand.phil (1988) og ph.d. (2000) fra In­sti­tut for Statskund­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Agi Csonka har bl.a. va­e­ret di­rek­tør for EVA og SFI, det se­ne­re VIVE. Hun har be­kla­edt en stri­be til­lidspo­ster, se­ne­st som for­mand for eks­pert­grup­pen vedr. so­ci­al kon­trol, og for­mand for Rå­det for Børns La­e­ring. De­cem­ber 2017 blev hun le­der af Vil­lum Fon­dens nye ud­de­lings­om­rå­de »Børn, un­ge og na­tur­vi­den­skab«, der skal styr­ke børn og un­ges na­tur­fag­li­ge dan­nel­se og in­ter­es­se. Hun har ud­gi­vet fle­re bø­ger, bl.a. »Hvor­dan får vi me­re lig­hed i ud­dan­nel­se?« fra 2017, hvor hun be­skri­ver si­ne eg­ne er­fa­rin­ger som møn­ster­bry­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.