99-årig dansk no­bel­pris­mod­ta­ger død

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

No­bel­pris­ta­ge­ren Jens Chri­sti­an Skou er død. Han sov stil­le ind i en al­der af 99 år, op­ly­ser Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Jens Chri­sti­an Skou er den se­ne­ste dan­sker, der har mod­ta­get No­bel­pri­sen.

Det ske­te i 1997, da han modt­og pri­sen i ke­mi for sin op­da­gel­se af den så­kald­te na­tri­um-ka­li­um­pum­pe, der er nød­ven­dig for at få ner­ve­cel­ler til at fun­ge­re.

Vi­den­skabs­man­den vok­se­de op i Lemvig, men la­e­ste me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han vil­le egent­lig ha­ve va­e­ret kirurg, men han kun­ne ik­ke hol­de til nat­te­vag­ter­ne som la­e­ge, har han tid­li­ge­re for­talt.

Der­for be­gynd­te han at for­ske i be­dø­vel­se og blev i 1947 til­knyt­tet Aar­hus Uni­ver­si­tet som lek­tor og si­den pro­fes­sor og in­sti­tut­be­sty­rer på Bio­fy­sisk In­sti­tut.

Selv om han blev pen­sio­ne­ret i 1988, hav­de han ind­til for få år si­den sta­dig kon­tor på uni­ver­si­te­tet.

Og i 2015 fik han i en al­der af 96 år op­ta­get sin sid­ste vi­den­ska­be­li­ge ar­ti­kel i Jour­nal of Psy­chi­a­tric Re­search.

I et in­ter­view i 2008 sag­de Jens Chri­sti­an Skou be­ske­dent, at hans op­da­gel­se, der før­te til No­bel­pri­sen, for­ment­lig var hav­net i bun­ken med ’ik­ke-støt­te­va­er­di­ge pro­jek­ter’, hvis han skul­le ha­ve søgt støt­te til forsk­nin­gen un­der de nu­va­e­ren­de vil­kår. /

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.