’Jeg kan gø­re en for­skel’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AN­SA­ET­TEL­SE

»Men det var det rig­ti­ge for mig ud fra de va­er­di­er og ud fra de målsa­et­nin­ger, som jeg sy­nes, at en fod­bold­klub skal ha­ve. Og jeg tror, jeg kan gø­re en for­skel sam­men med re­sten af sta­ben i for­hold til at ind­fri det po­ten­ti­a­le, der er i Oden­se.« Am­bi­tio­ner om top-seks Jakob Mi­chel­sen blev li­ge­som Kent Ni­el­sen fy­ret fra sit tid­li­ge­re job, hvor han stod i spid­sen for den sven­ske klub Ham­m­ar­by. Det ske­te i be­gyn­del­sen af året. Nu skal han til­ba­ge Det er et rig­tig godt match med de ting, OB ger­ne vil, og de ting, jeg ger­ne vil. OB har man­ge af de ting, jeg va­eg­ter i Su­per­liga­en, i form af et pro­jekt. Jeg kun­ne sag­tens ha­ve valgt at ta­ge et job tid­li­ge­re til Dan­mark, hvor han tid­li­ge­re har va­e­ret tra­e­ner for Ho­bro, Ski­ve og Søn­derjy­ske.

Her skal han for­sø­ge at gø­re det, som Kent Ni­el­sen ik­ke for­må­e­de at gø­re i de sid­ste tre sa­e­so­ner – at en­de blandt de seks bed­ste klub­ber i Su­per­liga­en.

»Vi skal for­hå­bent­lig vin­de fle­re fod­bold­kam­pe. De har lagt en plan frem for mig, som ly­der spa­en­den­de. Nu har OB ik­ke va­e­ret i top-seks i syv år. Og det po­ten­ti­a­le, som jeg me­ner, der er til ste­de i klub­ben og i by­en, vil jeg ger­ne va­e­re med til at ind­fri og se, om vi kan ryk­ke os rent re­sul­tat­ma­es­sigt,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Jakob Mi­chel­sen er dog ik­ke naiv. Han un­der­stre­ger, at der ik­ke kom­mer til at ske en re­vo­lu­tion i klub­ben fra dag ét, om­end han ik­ke ude­luk­ker, at det er no­get, han vil for­sø­ge at gø­re på lang sigt.

Han ta­ger det he­le et skridt ad gan­gen. Først vil han la­e­re spil­ler­ne at ken­de, og det sker den 18. ju­ni, hvor han sam­men med sin nye as­si­stent­tra­e­ner Hen­rik Han­sen og stab mø­der trup­pen til den før­ste tra­e­ning i Åda­len.

»Man må al­tid ta­ge ud­gangs­punkt i de spil­le­re, man har til rå­dig­hed. Og der er gjort et rig­tig godt styk­ke tra­e­ner­ar­bej­de i en pe­ri­o­de af Kent Ni­el­sen. Nu skal vi ta­ge de go­de ting med fra den tid og put­te vo­res eget kryd­de­ri på. Selv om jeg har set rig­tig man­ge OB-kam­pe over en pe­ri­o­de, er det først, når man mø­der spil­ler­ne, at man la­e­rer dem ind­gå­en­de at ken­de,« si­ger Jakob Mi­chel­sen og fort­sa­et­ter:

»Og det ar­bej­de skal vi i gang med nu her. Men jeg er hel­ler ik­ke så naiv at tro, at når man kun har en kort som­mero­p­start, kan man ik­ke re­vo­lu­tio­ne­re det he­le. Og der er rig­tig man­ge go­de ting i OB’s spil, så­som at de er go­de på bol­den. De har va­e­ret go­de til at byg­ge spil­let op. Men nu skal vi ha­ve gjort det me­re di­rek­te og ag­gres­sivt.« In­gen kon­kre­te pla­ner – end­nu Men hvor­dan vil han helt kon­kret aen­dre spil­let til det di­rek­te og ag­gres­si­ve? Det har Jakob Mi­chel­sen ik­ke lagt sig fast på end­nu. Ej ta­en­ker han på at spil­le med en be­stemt for­ma­tion. Det går han ik­ke så me­get op i. Det er me­re en be­stemt stil og nog­le be­stem­te prin­cip­per, som hol­det skal ar­bej­de ud fra.

Til gen­ga­eld er trans­fer­vin­du­et li­ge om hjør­net. Og her forta­el­ler den kom­men­de ch­eftra­e­ner, at han plan­la­eg­ger at hen­te nye spil­le­re og for­sta­er­k­nin­ger til klub­ben for at nå må­let om en top seks-pla­ce­ring i Su­per­liga­en.

Han vil dog ik­ke pe­ge på én be­stemt spil­ler, han vil hen­te, el­ler én be­stemt po­si­tion, som han vil for­sta­er­ke.

»Vi ser selv­føl­ge­lig på, hvor­dan vi kan for­sta­er­ke vo­res trup. Vi har sagt far­vel til nog­le spil­le­re. Det er i øv­rigt før min tid. Og nu skal vi se, om vi kan få til­fø­jet nog­le spil­le­re. Så­dan er det i trans­fer­vin­du­er, så kan der kom­me af­gang og til­gang. Vi har en plan for, hvad vi ger­ne vil i det kom­men­de trans­fer­vin­due, og så hå­ber vi og­så på, at det kan la­de sig gø­re,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

»Vi kom­mer til at se et hold, der hol­der fast i de ting, OB er go­de til. Så vil vi la­eg­ge på i form af et me­re di­rek­te spil og en me­re ag­gres­siv stil. Og så skul­le vi me­get ger­ne ryk­ke i re­sul­ta­ter­ne. De skal for­hå­bent­lig ger­ne føl­ge hånd i hånd,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.