Papes forlovede til­bød drinks før knyt­na­e­ve­slag

Ju­stits­mi­ni­ste­rens forlovede har iføl­ge for­svar­sad­vo­kat skif­tet for­kla­ring om op­takt til vold­sepi­so­de i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. An­der­sen baa@bt.dk

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Papes mand­li­ge forlovede har skif­tet for­kla­ring på fle­re va­e­sent­li­ge punk­ter ved­rø­ren­de op­tak­ten til den vold­sepi­so­de, der nat­ten til 17. maj ud­s­pandt sig ved LA Bar på Gam­mel Mønt i det cen­tra­le Kø­ben­havn. Det ar­gu­men­te­re­de ad­vo­kat Mi­cha­el Sa­hl Ni­el­sen for i går ef­ter­mid­dag, da han som for­sva­rer ved et rets­mø­de i Kø­ben­havns By­ret for­søg­te at få sin kli­ent - en 34-årig mand fra Slovaki­et - løsladt for knyt­na­e­ve­vold mod ju­stits­mi­ni­ste­rens ka­e­re­ste.

Det lyk­ke­des dog ik­ke, da dom­me­ren fandt, at der fort­sat er be­grun­det mi­stan­ke om slo­vak­kens skyld. Der­for blev han va­re­ta­egts­fa­engs­let i yder­li­ge­re to uger.

Sam­ti­dig har Kø­ben­havns Po­li­ti nu rejst til­ta­le mod slo­vak­ken for vold, men har drop­pet sig­tel­sen for, at der skul­le va­e­re ta­le om en over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens pa­ra­graf om had­for­bry­del­se. An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner dog fort­sat, at den 34-åri­ge i for­bin­del­se med over­fal­det ud­tal­te »I don’t li­ke ho­mos«.

Men da in­gen vid­ner hør­te ud­ta­lel­sen, vur­de­res den ik­ke at kun­ne va­e­re en over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens pa­ra­graf 266 b. Ik­ke de­sto min­dre hol­der an­kla­ge­myn­dig­he­den fast i, at det ho­mo­fo­bi­ske mo­tiv bør op­tra­e­de som en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed i sa­gen.

Iføl­ge slo­vak­kens for­sva­rer er tro­va­er­dig­he­den be­gra­en­set hos ju­stits­mi­ni­ste­rens ka­e­re­ste:

»Vi er nu i en si­tu­a­tion, hvor den på­stå­et foru­ret­te­de har skif­tet for­kla­ring, si­den han blev af­hørt før­ste gang og til­ken­de­gav, at der ik­ke hav­de va­e­ret tid­li­ge­re kon­takt mel­lem par­ter­ne. Først af­gav han en me­get ro­man­ti­se­ret for­kla­ring, men ef­ter at po­li­ti­et har skaf­fet vi­deo­over­våg­nin­gen fra ba­ren, må han ac­cep­te­re, at der var ad­skil­li­ge kon­tak­ter mel­lem par­ter­ne i ti­den op til slags­må­let,« lød det blandt an­det fra for­sva­rer Mi­cha­el Sa­hl Ni­el­sen.

For­va­rer: Fle­re for­søg på kon­takt

Iføl­ge for­svar­sad­vo­ka­ten frem­går det af vi­deo­over­våg­nin­gen, at ju­stits­mi­ni­ste­rens ka­e­re­ste Josue Vasquez sad i ba­ren om nat­ten fra kl. 01 til 03 og spil­le­de spil. Ved et na­bo­bord sad den 34-åri­ge mand fra Slovaki­et sam­men med en kam­me­rat, og den 34-åri­ge blev med for­sva­re­rens ord fle­re gan­ge gen­stand for »til­na­er­mel­ser« fra ju­stits­mi­ni­ste­rens forlovede.

»Vi­deo­over­våg­nin­gen fra LA Bar vi­ser, at der har va­e­ret ad­skil­li­ge for­mer for kon­takt, som ty­der på, at den på­stå­et foru­ret­te­de har ud­vist in­ter­es­se for min kli­ent. Si­den har den af­hø­ren­de be­tjent om jeg så må si­ge ta­get om na­el­den og spurgt, om den kon­takt, der fle­re gan­ge er, var af seksu­el ka­rak­ter. Det har den foru­ret­te­de imid­ler­tid af­vist. Men man ser dem sam­men fle­re gan­ge, og de står på et tids­punkt me­get ta­et. Des­u­den har den på­stå­et foru­ret­te­de i hvert fald to gan­ge i for­lø­bet til­budt min kli­ent nog­le shots,« op­ly­ste ad­vo­ka­ten til dom­me­ren i Kø­ben­havns By­ret.

Tvivl om for­kla­ring

»Des­u­den vi­ser over­våg­nin­gen fra om­rå­det uden for ba­ren, at det ik­ke var rig­tigt, at foru­ret­te­de blev slå­et ved gela­en­de­ret. Det vi­ser over­våg­nin­gen be­stemt ik­ke. Det be­ty­der, at den foru­ret­te­des for­kla­ring og­så på det punkt har en lidt tvivl­s­om lø­dig­hed, for at si­ge det neut­ralt,« lød det fra Hen­rik Sa­hl Ni­el­sen ved rets­mø­det.

Den 34-åri­ge nu til­tal­te blev an­holdt nat­ten til den 17. maj om­kring klok­ken 03.30 ud for LA Bar på Gam­mel Mønt i det cen­tra­le Kø­ben­havn. Her hav­de han va­e­ret i by­en i Kø­ben­havn, ef­ter at han var ta­get til Dan­mark for at se VM i ishockey. Han ar­bej­der til dag­lig som ad­vo­kat i den pol­ske ho­ved­stad Warszawa og er far til snart tre børn.

Sø­ren Pa­pe Poul­sen blev for­lo­vet med Josue Va­zquez, der stam­mer fra Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik i Ca­ri­bi­en, i juli sid­ste år. De stod of­fent­ligt frem som par i for­bin­del­se med det kon­ser­va­ti­ve lands­råd i 2014 og skal gif­tes se­ne­re på året.

LINDA KASTRUP/ARKIV

Sø­ren Papes ka­e­re­ste, Josue Vasquez, ud­vi­ste iføl­ge for­sva­re­ren for den 34-åri­ge slo­vak in­ter­es­se for slo­vak­ken for­ud for den vol­de­li­ge epi­so­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.