Mes­ser­s­ch­midt er nu kan­di­dat

BT - - NYHEDER -

POLITIK Så blev det of­fi­ci­elt: Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev i af­tes valgt som fol­ke­tings­kan­di­dat for Dansk Fol­ke­par­ti i Fre­dens­borg-kred­sen. Der­med står eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren på stem­me­sed­len, når der se­ne­st 17. ju­ni na­e­ste år er fol­ke­tings­valg.

I fre­dags kom det frem, at Mes­ser­s­ch­midt øn­ske­de at ven­de til­ba­ge til dansk politik. Si­den 2009 har han sid­det i EU-Par­la­men­tet. Mes­ser­s­ch­midt har tid­li­ge­re sid­det i Fol­ke­tin­get. Det gjor­de han fra 2005 til 2009.

Ons­da­gens op­stil­lings­mø­de be­gynd­te klok­ken 18, og det var med Mes­ser­s­ch­midt som det alt­over­skyg­gen­de punkt på dags­or­de­nen.

Og helt som ven­tet valg­te kred­sen den pro­mi­nen­te DFer som kan­di­dat til Fol­ke­tin­get. In­gen mod­kan­di­da­ter meld­te sig på ba­nen blandt de 18 frem­mød­te.

Mes­ser­s­ch­midt har va­e­ret en stem­me­slu­ger i for­bin­del­se med valg til EU-Par­la­men­tet. Ved val­get i 2014 fik han 465.758 per­son­li­ge stem­mer, hvil­ket er dansk re­kord.

Han mel­der sig til­ba­ge i dansk politik, selv om EUs an­tisvin­de­len­hed, Olaf, fort­sat er i gang med at un­der­sø­ge ham for mis­brug af EU-mid­ler.

Men al­le­re­de sid­ste år gjor­de DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl det klart, at selv hvis en EUun­der­sø­gel­se om svin­del på­går, kan Mes­ser­s­ch­midt godt op­stil­le til Fol­ke­tin­get. Sam­me mel­ding kom fra DF-top­pen i sid­ste uge.

Iføl­ge Kas­per Møl­ler Han­sen, der er pro­fes­sor og valg­for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, kan Mes­ser­s­ch­midt red­de et man­dat for DF i Nord­s­ja­el­land.

»Mes­ser­s­ch­midt vil med sin per­son­lig­hed og ved det, at han er kendt og mar­kant, va­e­re et plus. Jeg tror, at han vil kun­ne sik­re, at der kom­mer tre man­da­ter til DF igen,« sag­de han fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.