’Død’ jour­na­list mød­te op til pres­se­mø­de

BT - - NYHEDER -

GENOPSTANDELSE Den frem­tra­e­den­de rus­si­ske jour­na­list Ar­ka­dij Bab­tjen­ko, der blev meldt dra­ebt tirs­dag i Ukrai­ne, duk­ke­de i går op i li­ve på et pres­se­mø­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP. Bab­tjen­ko und­skyld­te i går på en tv­trans­mit­te­ret pres­se­kon­fe­ren­ce i Ki­jev for, hvad be­folk­nin­gen har va­e­ret ud­sat for i for­bin­del­se med rap­por­ter­ne om dra­bet på ham.

Han til­fø­je­de, at den ope­ra­tion, som fandt sted, har va­e­ret plan­lagt i to må­ne­der. Han tak­ke­de sam­ti­dig den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste for at ha­ve red­det hans liv. Skul­le for­hin­dre vir­ke­ligt an­greb Tals­ma­end for den ukrain­ske re­ge­ring si­ger, at dra­bet på jour­na­li­sten blev is­ce­ne­sat for at for­hin­dre det vir­ke­li­ge an­greb. Sik­ker­hed­s­kil­der si­ger, at ope­ra­tio­nen hav­de til for­mål at af­slø­re rus­si­ske agen­ter.

Bab­tjen­ko er en af Ruslands mest kend­te krigskor­re­spon­den­ter og tid­li­ge­re sol­dat. Men han hav­de for­ladt sit hjem­land, for­di han fryg­te­de for sit liv. Han blev iføl­ge pres­se­rap­por­ter tirs­dag skudt og dra­ebt i sit hjem i den ukrain­ske ho­ved­stad, Ki­jev. Bab­tjen­kos Ko­ne vid­ste in­tet Ukrainsk po­li­ti op­ly­ste i før­ste om­gang, at Bab­tjen­kos ko­ne fandt ham blø­de­n­de i de­res lej­lig­hed og rin­ge­de ef­ter en am­bu­lan­ce. Han blev meldt død på vej til ho­spi­ta­let.

Bab­tjen­ko hav­de øjen­syn­ligt ik­ke for­talt sin ko­ne, at dra­bet på ham var is­ce­ne­sat.

»Sa­er­lig stor und­skyld­ning til min ko­ne,« sag­de han på pres­se­kon­fe­ren­cen.

Le­de­ren af Ukrai­nes sik­ker­hed­s­tje­ne­ste si­ger iføl­ge Reu­ters, at en ukrainsk stats­bor­ger er til­ba­ge­holdt i for­bin­del­se med an­gre­bet på den rus­si­ske jour­na­list.

»Iføl­ge vo­res op­lys­nin­ger hav­de rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster gi­vet or­dre til drab på Ar­ka­dij Bab­tjen­ko i Ki­jev,« si­ger le­de­ren af den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, Va­syl Hrytsak.

Ukrai­nes pre­mi­er­mi­ni­ster Vo­lo­dy­myr Hro­js­man be­skyld­te tid­li­ge­re i går Rusland for at stå bag at­ten­ta­tet. Han om­tal­te og­så Bab­tjen­ko som dra­ebt. Af­vi­ser kend­skab til an­greb Rusland na­eg­ter at ha­ve haft no­get med an­gre­bet på jour­na­li­sten at gø­re. I den før­ste re­ak­tion fra Rusland hed­der det, at den ukrain­ske ope­ra­tion er pro­pa­gan­da.

»Vi er gla­de for at se, at den rus­si­ske jour­na­list Bab­tjen­ko al­li­ge­vel er i li­ve,« si­ger det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Ar­ka­dij Bab­tjen­ko er 41 år. Han blev i 2015 ha­ed­ret med en pris ud­delt af den sven­ske for­fat­ter­for­e­ning Pen. ritzau/AP

SA­GEN OM DEN DRA­EB­TE JOUR­NA­LIST DER ER I LI­VE Her kan du få over­blik­ket over Ser­gej Lavrov på en sa­gen om den rus­si­ske jour­na­list pres­se­kon­fe­ren­ce be­skyld­nin­ger­ne Tirs­dag af­ten skrev fle­re in­ter­na­tio­na­le fra den ukrain­ske pre­mi­er­mi­ni­ster. nyheds­bu­reau­er, at den I går ef­ter­mid­dag af­holdt den frem­tra­e­den­de jour­na­list Ar­ka­dij ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste en tv­trans­mit­te­ret Bab­tjen­ko, kendt for si­ne kri­ti­ske pres­se­kon­fe­ren­ce. hold­nin­ger til den rus­si­ske re­ge­ring, Her ind­led­te sik­ker­hed­s­tje­ne­stens var ble­vet skudt og dra­ebt i sit hjem i øver­ste chef Va­syl Hrytsak med at den ukrain­ske ho­ved­stad Ki­jev. si­ge, at rus­si­ske spe­ci­a­len­he­der har Po­li­ti­et mista­enk­te, at dra­bet på be­or­dret Bab­tjen­ko død, og at man Bab­tjen­ko var knyt­tet til hans vir­ke har til­ba­ge­holdt en ukrainsk stats­bor­ger som jour­na­list. i for­bin­del­se med dra­bet. Kort ef­ter, at hi­sto­ri­en om Bab­tjen­kos Kort ef­ter for­tal­te Hrytsak, at død var kom­met ud, ud­send­te Bab­tjen­ko rent fak­tisk er i li­ve, og at det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um »dra­bet« på ham var is­ce­ne­sat for en pres­se­med­del­el­se, hvori det kri­ti­se­re­de, at for­hin­dre, at han rent fak­tisk blev at jour­na­li­ster bli­ver dra­ebt dra­ebt. uden kon­se­kven­ser i Ukrai­ne. Her­ef­ter duk­ke­de Ar­ka­dij Bab­tjen­ko I går for­mid­dag be­skyld­te Ukrai­nes selv op på pres­se­mø­det. pre­mi­er­mi­ni­ster Vo­lo­dy­myr Hro­js­man Han und­skyld­te for, hvad be­folk­nin­gen Rusland for at stå bag dra­bet har va­e­ret ud­sat for i for­bin­del­se på Bab­tjen­ko. med rap­por­ter­ne om dra­bet Se­ne­re i går af­vi­ste Ruslands uden­rigs­mi­ni­ster på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.