TV2-va­ert bli­ver di­rek­tør i fir­ma

BT - - NYHEDER -

BLÅ BOG Navn: Født: Ud­dan­nel­se: Tv-kar­ri­e­re: Ci­vil­sta­tus: KARRIERESKIFTE

Mi­chè­le Bel­lai­che. 22. maj 1972 i Taa­strup (46 år). Lit­te­ra­tur­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og sam­funds­vi­den­skab på Sor­bon­ne i Pa­ris.

De­bu­te­re­de i 1997 som va­ert på TV3pro­gram­met ’Go mor­gen’. Har si­den 1998 va­e­ret til­knyt­tet TV2 – først som va­ert på ’TV2 Nyhe­der­ne’, se­ne­re som kri­mi­nal­repor­ter på ’Sta­tion 2’. Fra 2006 har hun va­e­ret va­ert på ’Go’ af­ten Dan­mark’ og er der­for i dag an­sat af pro­duk­tions­sel­ska­bet Nor­disk Film.

Blev skilt fra Hen­rik Schalls Jør­gen­sen i 2011. Sam­men har de bør­ne­ne Jo­sep­hine og Philip. Har ef­ter­føl­gen­de dan­net par med den 11 år yn­gre tid­li­ge­re Lukas Gra­ham­mu­si­ker Kas­per Dau­gaard. Dan­ner i dag par med Kent Da­ni­el­sen, der er di­rek­tør i en biosci­en­ce­virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.