Net­flix er vild med dan­ske ’The Rain’

BT - - NYHEDER -

STREAMING-SE­RIE

»Det fak­tum, at sa­e­son ét er nå­et ud til se­e­re over he­le ver­den, be­vi­ser end­nu en gang, at sta­er­ke hi­sto­ri­er kan kryd­se gra­en­ser,« si­ger Kel­ly Lu­e­gen­bie­hl.

Ar­bej­det med sa­e­son to be­gyn­der al­le­re­de se­ne­re på året – og se­ri­en for­ven­tes at ram­me de dan­ske Net­flix-se­e­re i 2019. Sa­e­son ét blev li­ge­le­des pro­du­ce­ret hur­tigt, på ba­re 18 må­ne­der, men for det dan­ske hold bag se­ri­en er det en ge­vinst ved at ar­bej­de med Net­flix. Fuld til­lid fra Net­flix »Som dan­sker, hvor vi le­ver lidt usik­kert og kan ar­bej­de på no­get i fle­re år, som al­li­ge­vel dør, for­di det ik­ke kan fi­nan­si­e­res, så er det fedt, at der er fuld til­lid fra Net­flix. Det gør, man får en helt an­den ener­gi og kan ar­bej­de hur­ti­ge­re, selv­om det er hårdt,« sag­de pro­du­cer Chri­sti­an Po­ta­li­vo til BT i april i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af ’The Rain’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.