THU­LE­SEN DA­HL TOP­PER

BT - - NYHEDER -

KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL, for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti DF kom ik­ke i re­ge­ring i 2015, og Thu­le­sen lo­ve­de, at par­ti­et vil­le ha­ve stør­re ind­fly­del­se uden for re­ge­ring. Det skal han må­les på, og det er del­vis lyk­ke­des. Det er ik­ke lyk­ke­des DF at få et pa­ra­dig­meskif­te i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, men han har pla­ce­ret sig stra­te­gisk klogt, så han bli­ver den vig­tig­ste sam­ar­bejds­part­ner for den na­e­ste re­ge­ring - uan­set om den er le­det af Lars Løk­ke el­ler Met­te Fre­de­rik­sen. MET­TE FRE­DE­RIK­SEN, for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et I en tid, hvor so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­er rundt om i Eu­ro­pa er i dyb kri­se, er det lyk­ke­des Met­te Fre­de­rik­sen at ska­be en suc­ces i Dan­mark med en ny politik for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. En politik, der bå­de la­eg­ger af­stand til den politik, Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Bjar­ne Cory­don før­te i 2011-15, og som pas­ser bed­re til den tid, vi le­ver i. Den helt sto­re suc­ces be­står i, at hun har skabt fuld­sta­en­dig ro i fol­ke­tings­grup­pen, hvor der na­e­sten ik­ke er no­gen kri­tik, trods en hård ud­la­end­nin­gepo­li­tik, der for få år si­den hav­de skra­emt man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter va­ek. Men i be­tragt­ning af, hvor dår­ligt, re­ge­rin­gen pra­este­rer, bur­de par­ti­et lig­ge hø­je­re i me­nings­må­lin­ger­ne, og det gi­ver an­led­ning til be­kym­ring in­ter­nt. LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN, for­mand for Ven­stre, stats­mi­ni­ster Han er sta­dig sin egen va­er­ste fjen­de. Net­op som folk var be­gyndt at glem­me de gam­le sa­ger, spi­ste han torsk med kvo­te­kon­ger og gik med til sam­ta­le på sin ko­nes job, så kri­ti­ker­ne fik mu­lig­hed for at la­ve grin med ’Pri­vat-Lars’. Re­ge­rin­gen har fort­sat sva­ert ved at få si­ne ting igen­nem. Så sent som man­dag mis­lyk­ke­des det at kom­me igen­nem med en ud­lig­nings­re­form. Trods alt bøv­let lig­ger blå blok på 49,3 i Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ters gen­nem­snit af må­lin­ger, og det er hi­sto­risk godt kla­ret for en re­ge­ring kort før et valg. Det så me­get va­er­re ud for re­ge­rin­ger­ne i 2011 og 2015, og det har gi­vet re­ge­rings­par­ti­er­ne blod på tan­den og en tro på, at de kan vin­de na­e­ste valg. Med så lidt som Løk­ke kan få igen­nem, bur­de han for la­engst ha­ve ud­skre­vet valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.