– SAMUELSEN FLOPPER

BT - - NYHEDER -

AN­DERS SAMUELSEN, for­mand for Li­be­ral Al­li­an­ce, uden­rigs­mi­ni­ster LA tru­e­de sig ind i re­ge­rin­gen med et krav om top­skat­te­let­tel­ser, der ik­ke blev til no­get, og tru­e­de se­ne­re med ik­ke at stem­me for sin egen fi­nans­lov, hvis dan­sker­ne ik­ke fik hi­sto­risk sto­re skat­te­let­tel­ser. De kom hel­ler ik­ke. LA har få­et me­get lidt ud af sin re­ge­rings­del­ta­gel­se, og de­res va­el­ge­re har ik­ke få­et me­get ud af at stem­me på dem. SØ­REN PA­PE POUL­SEN, for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, justits­mi­ni­ster Mens re­ge­rin­gen tum­le­de gen­nem ef­ter­å­ret, lyk­ke­des det De Kon­ser­va­ti­ve at hol­de ho­ve­d­et højt og und­gå at bli­ve blan­det ind i ska­en­de­ri­er­ne. Sø­ren Pa­pe gør et godt ind­tryk som for­mand og justits­mi­ni­ster, og hans hold fun­ge­rer. MOR­TEN ØSTER­GAARD, po­li­tisk le­der for Det Ra­di­ka­le Ven­stre Par­ti­et le­ve­de i år­ti­er højt på at va­e­re mid­ter­par­ti­et med de af­gø­ren­de stem­mer. Un­der Mor­ten Øster­gaard er det ble­vet et fløj­par­ti uden af­gø­ren­de stem­mer og bli­ver na­ep­pe inviteret i re­ge­ring, hvis Met­te Fre­de­rik­sen vin­der. Øster­gaard har dog op­da­get, at sam­fun­det er un­der for­an­dring og har li­ge­frem be­va­e­get sig ud i pa­ral­lel­sam­fun­de­ne, hvil­ket gi­ver ham en ek­stra stjer­ne her. UFFE ELBAEK, for­mand for Al­ter­na­ti­vet Han skab­te et nyt par­ti og fik det ind i Fol­ke­tin­get på et brus af be­gej­string. Man­ge kald­te det en be­va­e­gel­se og be­un­dre­de dets mo­der­ne me­to­der. Men den stem­ning er for­dam­pet, og par­ti­et blev kendt for uhel­di­ge ting som top­sty­ring og chi­ka­ne. Uffe Elbaek har og­så skabt tvivl om, hvem der skal ef­ter­føl­ge ham, og det øger na­ep­pe op­bak­nin­gen. PER­NIL­LE SKIPPER, po­li­tisk ord­fø­rer for En­heds­li­sten Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des Per­nil­le Skipper at ud­fyl­de rol­len ef­ter den po­pu­la­e­re Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen. Hun vir­ker me­re tek­nisk og min­dre em­pa­tisk. En­heds­li­sten teg­ner sta­dig til at bli­ve holdt va­ek fra ind­fly­del­se i vig­ti­ge te­ma­er, hvis Met­te Fre­de­rik­sen vin­der na­e­ste valg. De har ved­ta­get, at de kan va­el­te hen­de. Det skul­le de nok ha­ve gjort no­get før. PIA OL­SEN DYHR, for­mand for So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti Det er lyk­ke­des hen­de at gen­rej­se par­ti­et ef­ter det ka­ta­stro­fa­le re­ge­rings­sam­ar­bej­de med S og R. Men par­ti­et mang­ler sta­dig at fin­de en ny iden­ti­tet. En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet sid­der bed­re på de rø­de og grøn­ne va­er­di­er, og det er ik­ke godt nok for SF at va­e­re So­ci­al­de­mo­kra­ti­et light.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.