We­in­ste­in vil ik­ke la

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re film­pro­du­cent Har­vey We­in­ste­in vil ik­ke la­de sig af­hø­re af en storjury i New York. Storjury­en skal af­gø­re, hvor­vidt han skal til­ta­les for vold­ta­egt og an­dre seksu­el­le over­greb. Det si­ger han i en er­kla­e­ring, ef­ter at han har få­et af­vist en be­ga­e­ring om me­re tid til at for­be­re­de sig på en af­hø­ring.

We­in­ste­ins ad­vo­ka­ter har sagt, at de ik­ke har få­et til­stra­ek­ke­lig tid til at for­be­re­de de­res kli­ent på at af­gi­ve for­kla­ring.

De si­ger, at We­in­ste­in først fik kend­skab til de spe­ci­fik­ke an­kla­ger fra be­stem­te per­so­ner, ef­ter at han fre­dag i sid­ste uge meld­te sig hos myn­dig­he­der­ne.

Han hav­de få­et en tids­frist til ons­dag, hvor han skul­le med­dele, hvor­vidt han vil la­de sig af­hø­re af storjury­en el­ler ej. Før­ste sa­ger for ret­ten An­kla­ge­myn­dig­he­den har ik­ke kom­men­te­ret, hvil­ke føl­ger We­in­ste­ins be­slut­ning får.

We­in­ste­in står i New York over for an­kla­ger fra to kvin­der om vold­ta­egt og kri­mi­nel­le se­xover­greb.

Du­sin­vis af an­dre kvin­der har be­skyldt ham for alt fra se­x­chi­ka­ne til over­fald for­skel­li­ge ste­der. Men sa­ger­ne i New York er de før­ste, der er på vej for ret­ten.

Den 66-åri­ge tid­li­ge­re film­mogul na­eg­ter, at han har haft sex med no­gen uden de­res samtyk­ke.

En tals­mand for myn­dig­he­der­ne si­ger til nyheds­bu­reau­et AP, at han for­melt er sig­tet for vold­ta­egt i 2013 og seksu­el­le over­greb på to kvin­der i 2004.

We­in­ste­in meld­te sig på en po­li­ti­sta­tion fre­dag mor­gen. Her fik han pra­e­sen­te­ret sig­tel­ser­ne. Han blev si­den løsladt mod en kau­tion på en mil­li­on dol­lar. Han blev ud­sty­ret med en gps-fod­la­en­ke og af­le­ve­re­de sit pas. Skab­te en lavi­ne De før­ste be­skyld­nin­ger mod ham kom frem, da The New York Ti­mes og The New Yor­ker i 2017 skrev, at en lang ra­ek­ke kvin­der – her­i­blandt fle­re film­stjer­ner – an­kla­ge­de ham for seksu­el­le over­greb.

Det ud­lø­ste en bøl­ge af yder­li­ge­re an­kla­ger mod film­ma­ge­ren. Be­skyld­nin­ger­ne kom fra blandt an­dre Sal­ma Hay­ek, Gwy­neth Pal­trow og An­ge­li­na Jo­lie. De hand­ler om så­vel over­greb som upas­sen­de op­før­sel. Sam­let har me­re end 75 kvin­der an­kla­get ham for over­greb. Har­vey We­in­ste­in (født 19. marts 1952) er en ame­ri­kansk film­pro­du­cer og sku­e­spil­ler. Han har va­e­ret pro­du­cer på hund­red­vis af film og tv-se­ri­er. Han har va­e­ret no­mi­ne­ret til 30 pri­ser og har vun­det 21 – der­i­blandt en Oscar i 1999. Han har va­e­ret no­mi­ne­ret 15 gan­ge til en Em­my Award. I ok­to­ber 2017 blev We­in­ste­in fy­ret af sit eget pro­duk­tions­sel­skab ef­ter an­kla­ger om seksu­el­le over­greb og vold­ta­egt. Det blev start­skud­det til den ver­den­s­oms­pa­en­den­de Me­too­k­ampag­ne.

Op­ma­er­k­som­he­den om­kring Har­vey We­in­ste­in skab­te den sto­re #MeToobøl­ge, der si­den da har skabt op­ma­er­k­som­hed om seksu­el chi­ka­ne i fle­re fag­grup­per ver­den over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.