Co­co O fra Qu­adron: Jeg blev usik­ker på mig selv

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW man jo hel­ler ik­ke va­el­ge en, der lig­ner den gam­le,« gri­ner Co­co ad sin egen fam­len.

Det ame­ri­kan­ske pla­de­sel­skab til­bød hen­de en so­lo­kon­trakt, men hun sag­de pa­ent nej tak. Hun var ban­ge for, at de vil­le gø­re hen­de til en slags po­le­ret po­p­stjer­ne. I en me­re kom­merci­el ret­ning »Vi hav­de va­e­ret hel­di­ge som in­di­e­band at få en kon­trakt med et stort bud­get. De vid­ste ba­re ik­ke, hvor­dan de skul­le prom­ove­re os. Da jeg snak­ke­de med dem om et so­lo­al­bum, kun­ne jeg godt ma­er­ke, at de vil­le skub­be mu­sik­ken i en me­re kom­merci­el ret­ning. Og det skul­le gå hur­tigt. Qu­adron var i for­vej­en lidt al­ter­na­tiv. Den mu­sik, jeg vil­le la­ve so­lo, var end­nu me­re al­ter­na­tiv, og det gad jeg ik­ke sid­de og dis­ku­te­re.«

Uden pla­de­sel­skab og sam­ar­bejds­part­ner var Co­co helt ale­ne i L.A. Hun ka­em­pe­de sta­e­digt for at kom­me vi­de­re, men de føl­gen­de år sad hun fast.

»Jeg føl­te mig rig­tig ale­ne, og så kan L.A. va­e­re en sva­er by at le­ve i. Jeg sav­ne­de de dy­be­re ven­ska­ber fra Dan­mark.«

Sid­ste for­år køb­te Co­co en en­vejs­bil­let til Kø­ben­havn, hvor hun nu har slå­et sig ned for at ind­le­de et nyt kapitel. Her vi­ste det sig, at der skul­le en idi­o­tisk ka­e­re­ste til at gen­op­ta­ge kar­ri­e­ren.

»Jeg var sid­ste år i novem­ber i Bra­si­li­en for at skri­ve san­ge. Jeg var vildt fo­rel­sket i en fyr og hav­de sva­ert ved at kon­cen­tre­re mig om, hvad jeg skul­le la­ve, da han så plud­se­lig slog op. Så hav­de jeg en­de­lig no­get at skri­ve om. Det blev na­er­mest en nød­ven­dig­hed for mig at få tan­ker­ne ned på pa­pir.«

Co­co forta­el­ler, at hun så sent som i går sms’ede med eks­ka­e­re­sten, der be­kra­ef­te­de hen­de i, at han ’sta­dig er en stor nar’.

»Jeg gla­e­der mig helt vildt til at syn­ge de nye san­ge li­ve, haha.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.