’JEG BLI­VER KLAR’

Bendtner ga­ran­te­rer, at han er fit til VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@bt.dk

Ni­ck­las Bendtner skal nok bli­ve klar til VM. Det vur­de­rer ho­ved­per­so­nen i hvert fald selv. Søn­dag af­ten for­lod han op­gø­ret mel­lem Ro­sen­borg og Brann i tå­re med en ska­de i ly­sken, men al­le­re­de man­dag vi­ste scan­nin­ger, at der ik­ke var no­get at fryg­te:

»Jeg får et sma­eld i ly­sken, men der kom­mer ik­ke no­get syn­der­ligt op på scan­nin­gen, så der var po­si­tivt. Der er 17 da­ge til kamp, så der bur­de va­e­re god tid til at få 100 pro­cent styr på det,« si­ger han.

Ska­den op­stod, net­op som han send­te bol­den i mål for Ro­sen­borg. Si­den har han ik­ke tra­e­net. Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de har fle­re gan­ge fast­slå­et, at hvis man ik­ke kan tra­e­ne fuldt igen­nem in­den af­rej­sen til Rusland 11. ju­ni, bli­ver man ik­ke ud­ta­get, men det be­kym­rer ik­ke Bendtner:

»11. ju­ni bur­de jeg va­e­re 100 pro­cent fit,« si­ger han:

»Der går ik­ke su­per man­ge da­ge, før at jeg kan va­e­re i spil igen.«

For nu står den dog på skå­ne­kost. Mens hold­kam­me­ra­ter­ne er på gra­es og tra­e­ner in­ten­sivt, hol­der an­gri­be­ren sig til tra­e­nings­cyk­len og di­ver­se bånd- og styr­keø­vel­ser, samt - som ons­dag - en kort lun­te­tur rundt om tra­e­nings­ba­nen i Hels­in­gør:

»Det er ble­vet bed­re dag for dag. Vi ryk­ker os he­le ti­den, og jeg kun­ne og­så godt gå ud og lø­be med osv. nu, men det er bed­re at gi­ve det tid, så du ik­ke for­ha­ster no­get og får til­bage­fald,« si­ger Bend­ter.

Ik­ke med mod Sve­ri­ge

Der­for er han hel­ler ik­ke med, når Dan­mark lør­dag mø­der Sve­ri­ge i Sto­ck­holm i den sid­ste tra­e­nings­kamp in­den den en­de­li­ge VM-trup skal ud­ta­ges. Han må se til fra tri­bu­nen sam­men An­dreas Bjel­land, der li­ge­le­des dø­jer med en ska­de.

Usik­ker­he­den om de to ru­ti­ne­re­de med­lem­mer af lands­hol­det be­ty­der, at Åge Ha­rei­de kom­mer til at tra­ek­ke sin be­slut­ning om, hvem der skal med til VM så lang tid som over­ho­ve­det mu­ligt:

»Det er en kamp med ti­den, og det er det, der gør det sva­ert. Vi skal ha­ve truf­fet en be­slut­ning om de 23 in­den klok­ken 12 man­dag. Vi kom­mer til­ba­ge fra Sto­ck­holm søn­dag ef­ter­mid­dag, og så har vi man­da­gen til at te­ste dem.«

»Beg­ge to er li­ge vig­ti­ge på sin må­de. Bendtner har si­ne egen­ska­ber som af­slut­ter, og Bjel­land er god at ha­ve i en trup bå­de på og uden for ba­nen. Han er en rig­tig god fyr at ha­ve i en trup.Det er krop­pe­ne, der vil va­e­re af­gø­ren­de. Vi ta­ger som sagt ik­ke af sted med ska­de­de spil­le­re, for det gi­ver dår­lig tra­e­ning. Hvis man skal til VM skal man va­e­re rig­tig fit. De er nødt til at kun­ne gi­ve den fuld gas til tra­e­ning.«

Skul­le det mod for­vent­ning en­de med et VM-af­bud fra Ni­ck­las Bendtner, vil det va­e­re na­e­sten uba­er­ligt, er­ken­der han. Da han søn­dag af­ten blev skif­tet ud fyld­te tå­re­ne hans øj­ne, og de vil at­ter pres­se sig på, hvis han ik­ke skul­le kom­me sig over ska­den i ly­sken:

»Det er en stor ting at kom­me med til VM, og som jeg har sagt fle­re gan­ge, så sy­nes jeg, at vi har me­get at gø­re der­ov­re, og jeg vil rig­tig ger­ne va­e­re en del af hol­det,« si­ger han.

Ni­ck­las Bendtner har tid­li­ge­re va­e­ret med til to slut­run­der for Dan­mark. VM i 2010 og EM i 2012.

Det er ble­vet bed­re dag for dag. Vi ryk­ker os he­le ti­den, og jeg kun­ne og­så godt gå ud og lø­be med osv. nu, men det er bed­re at gi­ve det tid, så du ik­ke for­ha­ster no­get og får til­bage­fald Ni­ck­las Bendtner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.