Ha­rei­de tra­ek­ker i land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UD­TA­LEL­SER ham i fed­te­fa­det, ik­ke har for­stå­et hans nor­ske glo­ser.

»Fle­re gan­ge un­der in­ter­viewet stop­pe­de han og spurg­te, hvad jeg sag­de. Det vir­ke­de, som om han ik­ke for­stod, hvad jeg sag­de, men så skal han hel­ler ik­ke skri­ve det. Så skal han fan­de­me ik­ke skri­ve det. Det kom­mer til at se helt ska­evt ud,« si­ger Ha­rei­de.

Han med­gi­ver, at han blandt an­det tal­te om fransk ar­ro­gan­ce i in­ter­viewet med Jyl­lands-Po­sten, men un­der­stre­ger, at han bad om ik­ke at bli­ve ci­te­ret for det.

»Jeg kan hu­ske, at vi snak­ke­de om Det er ta­get ud af en sam­men­ha­eng. Jeg vil al­drig stå og ta­le så­dan om en kol­le­ga og et mod­stan­der­hold Frank­rig, og jeg sag­de, at Frank­rig hav­de et sta­er­kt hold, og jeg snak­ke­de om den fran­ske ar­ro­gan­ce … Men jeg har ik­ke om­talt, at hol­det er svagt,« si­ger Ha­rei­de.

»Frank­rig er jo et godt hold – det er nok et af de bed­ste til VM – så man må jo tro, at jeg var be­ru­set, når man la­e­ser in­ter­viewet.« Af­vi­ser kri­tik­ken BT har for­holdt op­havs­man­den til ar­tik­len i Jyl­lands-Po­sten, Tro­els Hen­rik­sen, Åge Ha­rei­des an­kla­ger, og han af­vi­ser kri­tik­ken:

»Jeg la­ver et in­ter­view med Ha­rei­de i for­å­ret, hvor det her er en del af, men jeg rin­ge­de til DBU, in­den jeg be­gynd­te at skri­ve nyhe­der om det, for at hø­re om det var ok, og det var det. Så strengt ta­get er det rig­tigt, at det er ta­get ud af en sam­men­ha­eng, i og med at in­ter­viewet er me­get la­en­ge­re, men det aen­drer ik­ke på, at det sag­te er sagt, og Åge Ha­rei­de er fuld­sta­en­dig kor­rekt og loy­alt ci­te­ret,« si­ger han.

»Un­der in­ter­viewet si­ger han no­get til mig om fransk­ma­en­de­ne, som han så ef­ter­føl­gen­de be­der om ik­ke at bli­ve ci­te­ret for, og det har jeg og­så und­ladt at gø­re.«

Han til­fø­jer, at det er helt kor­rekt, at han un­der in­ter­viewet fle­re gan­ge stop­pe­de Åge Ha­rei­de for at va­e­re sik­ker på, at han hav­de for­stå­et ham rig­tigt.

»Men der er ik­ke an­det end ét ord i det in­ter­view, som jeg har mis­for­stå­et.«

»På et tids­punkt si­ger han (Åge Ha­rei­de, red.) no­get om Paul Pog­ba, hvor jeg tror, han si­ger ju­le­buk, men det gjor­de han ik­ke. Han si­ger ’jå­le­bukk’, som åben­bart er norsk slang for en, der py­n­ter sig. Det får jeg at vi­de, af­te­nen in­den vi of­fent­lig­gør hi­sto­ri­en, så det aen­drer vi i ar­tik­len. Men desva­er­re mis­ser vi det ét sted, og det er selv­føl­ge­lig yderst be­kla­ge­ligt. Da vi fin­der ud af det om for­mid­da­gen, hvor vi har of­fent­lig­gjort hi­sto­ri­en om mor­ge­nen, aen­drer vi det så hur­tigt, vi over­ho­ve­det kan. Jeg vil me­get ger­ne be­kla­ge, at vi ik­ke fik aen­dret det fra start, men jeg står fuld­sta­en­dig in­de for den ar­ti­kel, der stod på jp.dk ef­ter klok­ken 10 den dag,« ly­der det fra Tro­els Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.