Ba­jin vil ik­ke ta­le om ’Wozzy’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I PA­RIS Hvor­for valg­te Caroline Woz­ni­a­cki sid­ste år at af­bry­de det suc­ces­ri­ge sam­ar­bej­de med sit teams as­si­ste­ren­de tra­e­ner Sa­s­cha Ba­jin, der sam­ti­dig var an­sat som hit­ting­part­ner? Tid­li­ge­re på året un­der Au­stra­li­an Open for­kla­re­de den 27-åri­ge dan­skers far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, at brud­det skyld­tes Sa­s­cha Ba­jins am­bi­tio­ner om at over­ta­ge hans plads i tea­met som ch­eftra­e­ner, og at man ik­ke vur­de­re­de, det­te vil­le va­e­re en op­ti­mal idé.

I går ef­ter­mid­dag på Ro­land Gar­ros-an­la­eg­get øn­ske­de Sa­s­cha Ba­jin ik­ke at kom­men­te­re sa­gen.

»Det er fem må­ne­der si­den, jeg stop­pe­de sam­ar­bej­det med Caroline. Jeg sy­nes, hen­des re­sul­ta­ter med mig som as­si­ste­ren­de tra­e­ner var fi­ne. Men me­re øn­sker jeg ik­ke at si­ge. Jeg sy­nes ik­ke, at der er grund til at rip­pe op i en så gam­mel hi­sto­rie. Det gi­ver in­gen me­ning,« sag­de Sa­s­cha Ba­jin med fast stem­me­fø­ring og et ska­evt smil. Ch­eftra­e­ner for Osa­ka Ef­ter sam­ar­bej­det med Caroline Woz­ni­a­cki, der kul­mi­ne­re­de, da hun i ok­to­ber sid­ste år vandt WTA Fi­nals i Sin­ga­po­re, stop­pe­de, er Sa­s­cha Ba­jin ble­vet ch­eftra­e­ner for ja­pa­ne­ren Na­o­mi Osa­ka.

Og og­så her har Sa­s­cha Ba­jin stor suc­ces:

Ved sa­e­so­nens be­gyn­del­se i ja­nu­ar, lå Osa­ka pla­ce­ret som num­mer 68 på ver­dens­rang­li­sten, hvor hun net­op nu er num­mer 20.

»Osa­ka har de se­ne­ste må­ne­der i den grad ud­vik­let sit spil. Jeg er vir­ke­lig im­po­ne­ret over, at hun kun­ne vin­de den sto­re WTA-tur­ne­ring i In­di­as Wells tid­li­ge­re på for­å­ret. Vi går fint i spa­end, og jeg har sto­re for­vent­nin­ger til hen­de,« sag­de Sa­s­cha Ba­jin, der fra si­de­li­ni­en så Na­o­mi Osa­ka spil­le sig vi­de­re til French Opens tred­je run­de med en kne­ben sejr på 6-4, 7-5 over Za­ri­na Diy­as.

Nu ven­ter der ame­ri­kansk mod­stand for Na­o­mi Osa­ka i tred­je run­de, hvor hun ud­for­dres af Ma­di­son Keys. Det er fem må­ne­der si­den, jeg stop­pe­de sam­ar­bej­det med Caroline. Jeg sy­nes, hen­de re­sul­ta­ter med mig som as­si­ste­ren­de tra­e­ner var fi­ne. Men me­re øn­sker jeg

ik­ke at si­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.