Laud­rup skal kom­men­te­re VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYT JOB

Det er kun få da­ge si­den, at Mi­cha­el Laud­rup med­del­te, at han stop­pe­de som tra­e­ner i Qa­tar-klub­ben Al Rayy­an.

Sam­ti­dig med­del­te han, at han har ta­enkt sig at hol­de sig en pau­se fra tra­e­ner­ger­nin­gen.

»Jeg har lyst til at hol­de en pau­se. Jeg har trods alt be­ska­ef­ti­get mig med fod­bold på højt plan, si­den jeg var 17 år, så nu er det tids­punk­tet, hvor li­vet skal by­de på no­get an­det i VM er gan­ske en­kelt det stør­ste, for­di de bed­ste spil­le­re er sam­let, for­di det kun er hvert fjer­de år, og for­di en hel ver­den ser med. Jeg gla­e­der mig hver ene­ste gang en pe­ri­o­de. Det er en tidsu­be­stemt pau­se. Det kan va­e­re 6 må­ne­der, 12 må­ne­der el­ler per­ma­nent. Det vil kun ti­den vi­se, men li­ge her og nu er der dømt pau­se,« lød det ved den lej­lig­hed fra Mi­cha­el Laud­rup.

Det er de ord, han nu le­ver op til med VM-an­sa­et­tel­sen hos TV2. I kon­kur­ren­ce med Bri­an De dan­ske tv-se­e­re vil dog ik­ke kun­ne op­le­ve Mi­cha­el Laud­rups ana­ly­ser un­der he­le VM slut­run­den.

Han skal kun va­e­re med i den af­gø­ren­de slut­fa­se, hvor der ud­de­les me­dal­jer. Pud­sigt nok kom­mer han der­med i di­rek­te kon­kur­ren­ce med sin lil­le­bror, Bri­an Laud­rup, der er an­sat som VM-kom­men­ta­tor hos den an­den dan­ske ret­tig­heds­ha­ver, DR:

Mi­cha­el Laud­rup skal sam­men med Flem­m­ing Toft kom­men­te­re én se­mi­fi­na­le og fi­na­len hos TV 2.

Bri­an Laud­rup skal sam­men med Hen­rik Li­ni­ger kom­men­te­re den an­den se­mi­fi­na­le og fi­na­len hos DR.

Selv si­ger Mi­cha­el Laud­rup om slut­run­den:

»VM er gan­ske en­kelt det stør­ste, for­di de bed­ste spil­le­re er sam­let, for­di det kun er hvert fjer­de år, og for­di en hel ver­den ser med. Jeg gla­e­der mig hver ene­ste gang. Vi får så me­get god fod­bold,« si­ger den 53-åri­ge lands­holds­le­gen­de, der ’har an­dre gø­re­mål’ i be­gyn­del­sen af VM-slut­run­den.

Der­med får Mi­cha­el Laud­rup kun for­nø­jel­sen af at sa­et­te ord på det dan­ske lands­hold, hvis det lyk­kes at spil­le sig frem blandt de fi­re sid­ste.

Han har dog ta­enkt sig at føl­ge med al­li­ge­vel.

»Jeg vil føl­ge he­le tur­ne­rin­gen in­tenst og gla­e­der mig som al­le an­dre over, at Dan­mark igen er med. Jeg tror på et godt dansk re­sul­tat. Der er go­de chan­cer for at gå vi­de­re fra gruppespillet. Dels for­di vi har et rig­tig godt hold, og dels for­di lod­tra­ek­nin­gen og kamp­pro­gram­met ser fint ud. Den før­ste kamp mod Peru bli­ver af­gø­ren­de,« ly­der det fra Mi­cha­el Laud­rup om den ind­le­den­den dan­ske grup­pe, hvor mod­stan­der­ne for­u­den Peru er Au­stra­li­en og Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.