Nu skal der løs­nin­ger på bor­det, Pa­pe

BT - - NYHEDER -

SKUL­LE DU EN dag få lyst til at sa­et­te dig på til­sku­er­plad­ser­ne i by­ret­ten, er sand­syn­lig­he­den for, at gut­ten på an­kla­ge­ba­en­ken hed­der Muham­med frem for Mads, gan­ske stor.

B.T.S JOURNALIST PE­TER Astrup har op­gjort an­de­len af per­so­ner med uden­land­sk klin­gen­de nav­ne, som i lø­bet af to uger var i ret­ten for sa­ger om vold, trus­ler om vold, rø­ve­ri og narkokri­mi­na­li­tet i Kø­ben­havn, Aar­hus, Oden­se og Aal­borg. I de to uger – 39 og 40 – blev 321 per­so­ner frem­stil­let. 174 af dem hav­de ty­de­ligt ik­ke-dan­ske nav­ne, hvor der var klart flest ara­bi­ske. Alt­så om­trent fifty-fifty mel­lem dansk og uden­land­sk op­rin­del­se.

NU ER EN gen­nem­gang af to til­fa­el­di­ge uger ik­ke no­gen re­pra­e­sen­ta­tiv un­der­sø­gel­se, og vi ved hel­ler ik­ke, om de på­ga­el­den­de per­so­ner er ud­la­en­din­ge el­ler ef­ter­kom­me­re.

På Chri­sti­ans­borg hand­ler det for de tre sto­re par­ti­er, S, DF og V, om at stram­me mest mu­ligt. Det kan man nem­lig vin­de valg på, og med Nye Bor­ger­li­ges ind­t­og i dansk po­li­tik er der over­bud på stram­mer­kur­sen

Men vo­res lil­le un­der­sø­gel­se er ik­ke ska­ev i for­hold til de se­ne­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, der vi­ser, at ef­ter­kom­me­re af ind­van­dre­re fra ik­ke-ve­st­li­ge lan­de over­tra­e­der straf­fe­loven na­e­sten to en halv gang så of­te som den øv­ri­ge be­folk­ning.

SPØRGS­MÅ­LET TIL EN mil­li­on er selv­føl­ge­lig: Hvor­dan lø­ser vi det her enor­me pro­blem?

PÅ CHRI­STI­ANS­BORG HAND­LER det for de tre sto­re par­ti­er, S, DF og V, om at stram­me mest mu­ligt. Det kan man nem­lig vin­de valg på, og med Nye Bor­ger­li­ges ind­t­og i dansk po­li­tik er der over­bud på stram­mer­kur­sen.

MEN VIL DET vir­ke kon­se­kvent at sen­de ud­la­en­din­ge ud af lan­det ef­ter før­ste dom? Og er det løs­nin­gen at smi­de fa­mi­li­er til kri­mi­nel­le ud af de­res lej­lig­he­der? Må­ske. Må­ske ik­ke.

B.T. FORESLÅR, AT re­ge­rin­gen nedsa­et­ter en ar­bejds­grup­pe med de mest re­le­van­te fag­per­so­ner, der sam­men kan kom­me med kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til po­li­ti­ker­ne. Det kan va­e­re juri­ster, ga­de­plans­me­d­ar­bej­de­re, po­li­ti­folk, af­hop­pe­de ban­de­med­lem­mer og re­pra­e­sen­tan­ter fra mus­lim­ske mil­jø­er, der sam­men skal drøf­te løs­nin­ger.

KOM­MER FAGKUNDSKABEN FREM til, at det re­elt kan ha­ve en ef­fekt at smi­de fle­re kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge ud af lan­det, så har po­li­ti­ker­ne et grund­lag for at gø­re op med in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner.

KOM BA­RE I gang med at sa­et­te hol­det, Sø­ren Pa­pe og In­ger Støj­berg. Det er vo­res al­le sam­mens tryg­hed, det ga­el­der.

THO­MAS NØRMARK Re­dak­tions­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.