’In­tet med Is­lam at gø­re’

BT - - NYHEDER -

AF­VIS­NING som kom­mer fra dår­li­ge kår. Ma­end, der er ef­ter­kom­me­re af ind­van­dre­re fra So­ma­lia, be­går seks gan­ge så me­get vold, selv når man har ju­ste­ret for de­res so­ci­a­le bag­grund. (Dan­marks Sta­ti­stik, ’Ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re 2017’). Hvor­dan for­kla­rer du det?

»Der er stor for­skel på Sø­ren og Muham­med, selv­om man kor­ri­ge­rer for so­ci­a­le for­hold,« si­ger Er­bil Kaya og fort­sa­et­ter:

»Sø­ren er - trods hans dår­li­ge so­ci­a­le vil­kår - sta­dig født med et net­va­erk i Dan­mark. Han har få­et kul­tu­ren og spro­get ind med mo­der­ma­el­ken. Han ved no­gen­lun­de hvem po­li­ti­ker­ne og par­ti­er­ne er og kan syn­ge med på Kim Lar­sens san­ge, for­di han er vok­set op med det som no­get helt na­tur­ligt. Alt så­dan no­get er en me­get stor hja­elp for ham,« si­ger Er­bil Kaya.

»Det er an­der­le­des for Muham­med. Hans fora­el­dre er må­ske trau­ma­ti­se­re­de krigs­flygt­nin­ge. Hans fora­el­dre ta­ler ik­ke spro­get el­ler me­get dår­ligt dansk. Der sker me­get of­te en over­før­sel af trau­mer­ne, der for­bli­ver ube­hand­le­de. Muham­med har in­tet el­ler svagt net­va­erk og ik­ke sam­me na­tur­li­ge ad­gang til at la­e­re om sam­fun­det, kul­tu­ren og hvor­dan tin­ge­ne fun­ge­rer. Han kan ha­ve me­get van­ske­ligt ved at la­e­re spro­get fra si­ne fora­el­dre,« si­ger ad­vo­ka­ten.

»Muham­med skal må­ske end­da som barn sid­de og tol­ke for sin mor, når hun er til la­e­gen el­ler til sam­ta­le med bør­ne­ha­ven. Der­for op­le­ver han må­ske hel­ler ik­ke si­ne fora­el­dre som for­bil­le­der, som Sø­ren al­l­li­ge­vel vil­le,« si­ger Er­bil Kaya.

Ef­ter­kom­me­re af viet­na­me­se­re og ki­ne­se­re la­ver ik­ke me­re kri­mi­na­li­tet end den øv­ri­ge be­folk­ning. De kun­ne vel hel­ler ik­ke spro­get, da de kom her­til?

»Ki­ne­ser­ne og viet­na­me­ser­nes fora­el­dre, som kom til Dan­mark, var Ind­van­drer­ne og ef­ter­kom­mer­ne er me­re kri­mi­nel­le, for­di de kom­mer fra dår­li­ge so­ci­a­le kår helt over­ve­jen­de po­li­ti­ske flygt­nin­ge. Det er en helt an­der­le­des sam­men­sat grup­pe end krigs­flygt­nin­ge, som of­te er me­get trau­ma­ti­se­re­de og har me­get få res­sour­cer,« si­i­ger Er­bil Kaya og fort­sa­et­ter:

»Min far flyg­te­de til Dan­mark som po­li­tisk flygt­ning fra Tyr­ki­et. Jeg kom til Dan­mark, da jeg var 5 år. Men for­skel­len er, at mi­ne fora­el­dre var res­sour­cesta­er­ke, po­li­tisk ak­ti­ve og indstil­le­de på at ska­be sig en ny til­va­e­rel­se i Dan­mark. Jeg har ta­get en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se og er ble­vet ad­vo­kat. Min sø­ster har og­så ta­get en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se,« si­ger han.

»Jeg så mi­ne fora­el­dre bi­dra­ge, la­e­se og ar­bej­de. Det har jo in­spi­re­ret mig til at gø­re det sam­me,« si­ger han.

Der er man­ge, der si­ger at pro­ble­mer­ne skyl­des Is­lam og den kul­tur, der hø­rer til. Hvad si­ger du til det?

»Det er vås. Fuld­sta­en­dig vås. De res­sour­cesta­er­ke mus­li­mer kla­rer sig jo godt. De kri­mi­nel­le mus­li­mer går i øv­rigt ik­ke ret me­get op i Is­lam,« si­ger for­svar­sad­vo­ka­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.