’Skyl­des ara­bi­sk kul­tur’

BT - - NYHEDER -

LIGEGLADE Lan­dets by­ret­ter er fyldt med per­so­ner, hvis nav­ne klin­ger alt an­det end dansk. Dansk Fol­ke­par­tis Mar­tin Hen­rik­sen be­brej­der den ara­bi­ske kul­tur.

Han me­ner ik­ke, at der er ta­le om so­ci­a­le pro­ble­mer.

»Det over­ra­sker mig ik­ke. Det flug­ter jo me­get godt med, hvad sta­ti­stik­ker­ne forta­el­ler og hvad jeg hø­rer fra dan­ske po­li­ti­folk, når jeg får lej­lig­hed til at ta­le med dem,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Pro­ble­mer­ne skyl­des, at ara­ber­ne over­ve­jen­de er ligeglade med den dan­ske kul­tur og det dan­ske sam­fund. De har en an­den kul­tur og men­ta­li­tet,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer. So­ci­a­le pro­ble­mer For­svar­sad­vo­kat Er­bil Kaya har ud­talt til B.T. at han me­ner, at grun­den til at ud­la­en­din­ge - isa­er ara­be­re - er så over­re­pra­e­sen­te­ret i dan­ske retsa­le skyl­des so­ci­a­le pro­ble­mer. Han for­kla­rer, at dan­ske­re har en be­ty­de­lig for­del, selv­om de er født un­der iden­ti­ske so­ci­a­le for­hold som ud­la­en­din­ge.

Dan­ske­ren kan spro­get, for­står kul­tu­ren og ken­der sam­fun­dets in­sti­tu­tio­ner. Ud­la­en­din­gen gør ik­ke og er bag­ud fra start.

Det for­kla­rer vel me­get godt, hvor­for det of­te­re går galt for ef­ter­kom­mer­ne af ind­van­drer­ne? Det over­ra­sker mig ik­ke. Det flug­ter jo me­get godt med, hvad sta­ti­stik­ker­ne forta­el­ler og hvad jeg hø­rer fra dan­ske po­li­ti­folk, når jeg får lej­lig­hed til at ta­le med dem »Jeg er sim­pelt­hen nødt til at si­ge tak til for­svar­sad­vo­ka­ten, for­di jeg sy­nes net­op han un­der­støt­ter min po­in­te om, at der helt over­ve­jen­de er ta­le om kul­tu­rel­le pro­ble­mer,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen og fort­sa­et­ter:

»Det han na­ev­ner med, at man ik­ke ken­der til det dan­ske de­mo­kra­ti, til in­sti­tu­tio­ner som fol­ke­sko­le og hvem stats­mi­ni­ste­ren er, at der er et lands­hold i fod­bold og al den slags. Hvad er det, hvis ik­ke det er kul­tu­rel­le pro­ble­mer?,« spør­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.