13-åri­ge Mint smi­des ud i dag

Fora­el­dre knust over, at dat­ter bli­ver sendt på et fly re­tur til Thailand, hvor hun er født

BT - - NYHEDER - Be­ne­di­cte Bo­rel­li | benb@bt.dk

Jeg fø­ler, at Mint er min egen dat­ter. Jeg har kendt hen­de, li­ge si­den jeg mød­te hen­des mor for før­ste gang i 2013, og hun kal­der mig Far – vi er jo en fa­mi­lie,« Frank Thø­ger­sen, far til Mint

Klok­ken 14.25 i ef­ter­mid­dag vil At­cha­ra­pan ’Mint’ Yaun­gy­ai sid­de i et fly på vej til Bang­kok i Thailand.

Ude­fra set kan det se ud, som om Mint, som så man­ge an­dre børn, er på vej på en dej­lig ef­ter­års­fe­rie med si­ne fora­el­dre, men det er ik­ke til­fa­el­det for den­ne sko­lepi­ge. Tva­er­ti­mod.

At­cha­ra­pan Yaun­gy­ai, der bli­ver kaldt Mint, fik nem­lig sid­ste man­dag be­sked om, at hun skal for­la­de Dan­mark in­den for ot­te da­ge, ef­ter­som hun har få­et af­slag på sin an­søg­ning om op­hold­stil­la­del­se.

Be­grun­del­sen for af­sla­get ly­der, at Mint ik­ke kan bli­ve in­te­gre­ret i Dan­mark og der­for skal til­ba­ge til sit fø­de­land, Thailand.

»Sid­ste man­dag star­te­de Mint i 7. klas­se på Ha­strup­sko­len, for­di hun net­op er ble­vet så god til dansk, at hun kan føl­ge med i en nor­mal fol­ke­sko­le­klas­se, og tirs­dag får hun så at vi­de, at hun skal ud af Dan­mark, for­di hun ik­ke kan in­te­gre­res. Det gi­ver in­gen me­ning,« forta­el­ler Mints sted­far, Frank Thø­ger­sen, til B.T.

Beg­ge Mints fora­el­dre er fra Thailand, men hen­des mor, Ra­tre Thø­ger­sen, er i dag dansk gift med Frank Thø­ger­sen, og de har få­et søn­nen Ma­li­ck sam­men.

»Jeg fø­ler, at Mint er min egen dat­ter. Jeg har kendt hen­de, li­ge si­den jeg mød­te hen­des mor for før­ste gang i 2013, og hun kal­der mig Far – vi er jo en fa­mi­lie,« si­ger Frank Thø­ger­sen med gråd i stem­men.

»Vi bi­dra­ger til sam­fun­det, og in­gen af os er på of­fent­li­ge ydel­ser. Så det er da hårdt, at jeg ik­ke må ha­ve min dat­ter i lan­det. De må ta­ge bør- ne­pen­ge­ne, hvad som helst, ba­re hun må bli­ve.«

Hå­ber på ud­sa­et­tel­se

Mint har bo­et i Dan­mark si­den for­å­ret 2017, hvor Ra­tre og Frank Thø­ger­sen søg­te om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. I marts 2018 fik Mint af­slag på sin an­søg­ning om op­hold­stil­la­del­se, men sa­gen blev i sid­ste øje­blik ud­skudt, da fa­mi­li­en hav­de kla­get til Ud­la­en­din­ge­na­ev­net. På sam­me må­de ka­em­per fa­mi­li­en nu igen for at få ud­sat Mints ud­vis­ning, så hun ik­ke be­hø­ver for­la­de Dan­mark man­dag.

Sa­gen er nem­lig den, at in­gen kan for­sør­ge Mint i Thailand. Hen­des bi­o­lo­gi­ske far har di­ag­no­sen bipo­lar, og Mints mo­ster øn­sker ik­ke at pas­se hen­de.

»Fa­de­ren ved godt, at han ik­ke kan ta­ge sig af Mint. Han har tid­li­ge­re va­e­ret vol­de­lig over for hen­de, og han kan ik­ke kla­re an­sva­ret.«

Mint selv forta­el­ler til B.T., at hun er glad for at bo i Dan­mark.

’Jeg er me­get ked af, at jeg ik­ke må va­e­re i Dan­mark. Jeg har få­et ven­ner og har la­ert dansk. Og jeg er me­get ked af, at jeg ik­ke må bli­ve med min mor, far og dej­li­ge lil­le­bror,’ skri­ver Mint i en be­sked til B.T.

Pla­nen er nu, at Mint man­dag fly­ver til Bang­kok med sin mor, så fa­mi­li­en ef­ter­føl­gen­de kan la­eg­ge en plan for, hvad der fremad­ret­tet skal ske.

Sa­gen har få­et in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­bergs op­ma­er­k­som­hed, men hun op­ly­ser til Dag­bla­det, som har da­ek­ket sa­gen om Mint ind­gå­en­de gen­nem he­le for­lø­bet, at hun ik­ke kan gå ind i sa­gen.

FO­TO:

• Her ses 13-åri­ge Mint med sin lil­le­bror, Ma­li­ck på tre år.

FO­TO:

• Mint og hen­des mor, Ra­tre, ef­ter Mint kom til Dan­mark i 2017.

FO­TO: PRIVAT

• Frank og Ra­tre Thø­ger­sen blev gift på Kø­ge Rå­d­hus i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.