#MeToo - et år ef­te

BT - - NYHEDER -

Så­le­des be­slut­te­de den skan­di­na­vi­ske No­bel-ko­mité i år ik­ke at ud­de­le de­res lit­te­ra­tur­pris. Én af dom­mer­ko­mi­te­ens ae­g­te­fa­el­ler er så­le­des an­kla­get for sex-over­greb. Tre af USAs stør­ste nyheds-stjer­ner Bill O’Reil­ly, Matt Lau­er og Char­lie Ro­se er gå­et på ufri­vil­lig før­tid­pen­sion. Og selv­om han kun er ble­vet an­kla­get for at si­ge no­get upas­sen­de til en kvin­de­lig me­d­ar­bej­de end­gang midt i 80’er­ne, har sel­ve­ste Dustin Hof­f­man iføl­ge bla­det Hol­lywood Repor­ter sva­ert ved at fin­de ar­bej­de i film­by­en.

»#MeToo-be­va­e­gel­sen er kun li­ge be­gyndt. Og på lang sigt vil den alt aen­dre sig,« si­ger den ame­ri­kan­ske journalist Me­gan Two­hey.

Det var en ar­ti­kel af Me­gan Two­heys i avi­sen New York Ti­mes, der for pra­e­cis ét år si­den star­te­de den ame­ri­kan­ske kampag­ne, der i dag har spredt sig til he­le ver­den.

I ar­tik­len af­slø­re­de Me­gan Two­hey sam­men med sin kol­le­ga Jo­di Kan­tor, at én af Hol­lywoods mest magt­ful­de ma­end, Har­vey We­in­ste­in i år­ti­er hav­de mis­brugt sin magt­po­si­tion i den in­ter­na­tio­na­le fil­min­du­stri.

Så­le­des var kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re og in­struk­tø­rer ble­vet tvun­get til seksu­el­le tje­ne­ster. Og hvis de ik­ke ind­vil­li­ge­de, sør­ge­de We­in­ste­in for, at de­res kar­ri­e­re blev smadret.

Og det var ik­ke kun ukend­te sku­e­spil­le­rin­der, der var ble­vet mis­bugt og i nog­le til­fa­el­de an­gi­ve­ligt vold­ta­get af Har­vey We­in­ste­in.

Så­le­des for­tal­te su­per­stjer­ner som As­hley Judd, Gwy­neth Pal­trow, Ro­se McGowan, Sal­ma Hay­ek og An­ge­li­na Jo­lie, at de hav­de va­e­ret ud­sat for alt fra se­x­chi­ka­ne (Jo­lie) til fuld­byr­det vold­ta­egt (McGowan). Holdt på hem­me­lig­he­der Af frygt for ha­evn fra film­by­ens magt­ful­de pa­tri­ar­ker hav­de al­le dis­se of­re holdt på de­res smer­te­ful­de hem­me­lig­he­der i år­ti­er. Og Har­vey We­in­ste­in var ty­de­lig­vis ik­ke den ene­ste, der hav­de ud­nyt­tet den ska­e­ve magt­ba­lan­ce. Og Hol­lywood var hel­ler ik­ke det ene­ste ger­nings­sted.

Én ef­ter én stod bå­de kend­te og ukend­te kvin­der, samt en­kel­te ma­end så­le­des frem i ly­set.

Dén ten­dens fik sku­e­spil­le­rin­den Alys­sa Mila­no, der er bedst kendt for sin rol­le i tv­se­ri­en ’Char­med’, hur­tigt øje på.

På det so­ci­a­le net­va­erk twit­ter op­for­dre­de sku­e­spil­le­rin­den 15. ok­to­ber 2017 der­for al­le of­re for se­xover­greb til at op­da­te­re de­res hjem­mesi­der til den nye sta­tus #MeToo.

Og re­sul­ta­tet var som en flod­bøl­ge.

In­den ud­gan­gen af ok­to­ber blev twit­ter så­le­des over­svøm­met af over ti mil­li­o­ner ’metoo’-op­da­te­rin­ger.

Og be­va­e­gel­sen var ik­ke ale­ne sat igang, den hav­de og­så få­et sit navn.

Ét år se­ne­re kan man selv­føl­ge­lig spør­ge sig selv, hvor stor ef­fek­ten egent­li­ge har va­e­ret.

Trods al­vor­li­ge ankla­ger fra fi­re kvin­der om over­fald af seksu­el ka­rak­ter, blev den 53-åri­ge Brett Ka­va­naugh i we­e­ken­den så­le­des god­kendt til en livslang po­si­tion som USAs ny­e­ste hø­jeste­rets­dom­mer.

Og selv­om over ty­ve kvin­der har an­kla­get USAs pra­esi­dent Do­nald Trump for al­vor­li­ge sex-over­greb, så har ik­ke ét re­pu­bli­kansk med­lem af den ame­ri­kan­ske re­ge­ring løf­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.