Er flod­bøl­gen

BT - - NYHEDER -

et øjen­bryn el­ler talt om rets­for­føl­gel­se. »Det er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt. De selv­sam­me po­l­ti­ke­re og den selv­sam­me dom­mer (Ka­va­naugh, red.) stod na­er­mest på nak­ken af hin­an­den for at rets­for­føl­ge Bill Cl­in­ton, da han i 1996 var an­kla­get for seksu­el om­gang med en prak­ti­kant i Det Hvi­de Hus. Dob­belt­mora­len har det bed­re end no­gen­sin­de.« Så­dan si­ger den de­mo­kra­ti­ske se- na­tor Ri­chard Blu­ment­hal til tv-sta­tio­nen MSNBC.

Men Alys­sa Mila­no, der sta­dig in­ta­ger en vig­tig rol­le i #MeToo-be­va­e­gel­sen, la­der sig ik­ke fortviv­le.

»Be­vist­he­den vok­ser dag for dag. Og ale­ne ef­ter af­hø­rin­gen af Dom­mer Ka­va­naug­hs (på­stå­e­de, red.) of­fer Dr. Chri­sti­ne Bla­sey Ford fik samt­li­ge ame­ri­kan­ske te­le­fon-linjer og cen­tre for mis­brug­te na­e­sten ot­te gan­ge så man­ge hen­ven­del­ser som nor­malt. Og den ul­ti­ma­ti­ve ha­evn kom­mer for­hå­bent­lig ved midt­vejsval­get 6. novem­ber. Hvis den­ne vre­de og ten­dens fort­sa­et­ter, kan det re­pu­bli­kan­ske par­ti godt vin­ke far­vel til at de­res ind­fly­del­se,« si­ger Mila­no til New York Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.