Un­der­skud på 5000 mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

MINUS Un­der­skud­det på det ame­ri­kan­ske stats­bud­get for­ven­tes at nå 782 mil­li­ar­der dol­lar i det se­ne­ste fi­nansår, som er det før­ste he­le år med Do­nald Trump som pra­esi­dent. Det skri­ver fi­nans­me­di­et Bloom­berg News.

Un­der­skud­det sva­rer til over 5000 mil­li­ar­der kro­ner og er det stør­ste minus si­den 2012, hvor USA sta­dig slik­ke­de sår­e­ne ef­ter fi­nanskri­sen.

Tallene stam­mer fra den ame­ri­kan­ske kon­gres’ bud­get­kon­tor, CBO. Fi­nansår­et slut­te­de ved ud­gan­gen af sep­tem­ber.

En kom­bi­na­tion af skat­te­let­tel­ser, øget of­fent­ligt for­brug og en al­dren­de be­folk­ning har øget mi­nus­set på stats­bud­get­tet. Un­der­skud­det er ste­get med 17 pro­cent over det se­ne­ste år.

Der er blandt brugt fle­re pen­ge på so­ci­a­le ydel­ser og mi­li­ta­er, men den stør­ste stig­ning i ud­gif­ter­ne er ren­ter.

USA har måt­tet be­ta­le fle­re ren­ter på sin enor­me ga­eld, der ly­der på 21.500 mil­li­ar­der dol­lar - el­ler 139.400 mil­li­ar­der kro­ner. Sam­let be­tal­te USA 523 mil­li­ar­der dol­lar i ren­ter i det for­løb­ne år. Det sva­rer no­gen­lun­de til stør­rel­sen på Bel­gi­ens øko­no­mi.

Do­nald Trump gen­nem­før­te des­u­den en stor skat­te­pak­ke sid­ste år, hvor skat­ten for virk­som­he­der blev ned­sat til 21 pro­cent fra 35 pro­cent.

Den ame­ri­kan­ske statskas­se har ef­ter­føl­gen­de få­et fa­er­re ind­ta­eg­ter fra den front. Til gen­ga­eld er der kom­met fle­re pen­ge ind fra per­sonskat­ter.

Un­der­skud­det på 782 mil­li­ar­der dol­lar er end­da en smu­le min­dre, end der kun­ne va­e­re ven­tet.

Den sid­ste må­ned i fi­nansår­et, sep­tem­ber, ind­brag­te rent fak­tisk den ame­ri­kan­ske statskas­se 116 mil­li­ar­der dol­lar.

De nye tal kom­mer for­ud for midt­vejsval­get i novem­ber.

Re­pu­bli­ka­ner­ne skal for­sø­ge at be­hol­de fler­tal­let i de to po­li­ti­ske kam­re i Kon­gres­sen, Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus og Se­na­tet.

Do­nald Trump sag­de i sin valg­kamp, at han vil­le for­bed­re den ame­ri­kan­ske øko­no­mi. Indtil vi­de­re er høj­den på ga­elds­b­jer­get kun vok­set.

FAKTA OM USA-UN­DER­SKUD • Den ame­ri­kan­ske stats ga­eld ly­der af øko­no­mi­en ef­ter fi­nanskri­sen og på 21.478 mil­li­ar­der dol­lar el­ler 107 sa­en­ke­de skat­ter. pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet • Den ame­ri­kan­ske kon­gres’ bud­get­kon­tor, (bnp). Den er ste­get mar­kant de CBO, esti­me­rer, at USA’s ga­eld vil se­ne­ste år­ti­er. sti­ge til 33.851 mil­li­ar­der dol­lar i 2028. • I 1998 var ga­el­den på 5526 mil­li­ar­der • En stor del af USA’s ga­eld lig­ger hos dol­lar el­ler 61 pro­cent af bnp. I 2008 ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der og lan­dets var den på 10.025 mil­li­ar­der dol­lar egen cen­tral­bank: el­ler 68 pro­cent af bnp.

• Om­kring en fjer­de­del af ga­el­den lig­ger • Stig­nin­gen i ga­el­den skyl­des i sto­re i of­fent­li­ge for­sik­rings­ord­nin­ger tra­ek sto­re ud­gif­ter til kri­ge, stig­nin­ger og pen­sions­ord­nin­ger. i sund­heds­ud­gif­ter, sti­mu­le­ring • Yder­li­ge­re over 2500 mil­li­ar­der dol­lar lig­ger hos cen­tral­ban­ken Fe­de­ral Re­ser­ve, der køb­te vold­somt op af statsob­liga­tio­ner for dol­lar, den selv tryk­ke­de, ef­ter kri­sen. • An­dre lan­de sid­der på yder­li­ge­re me­re end 6000 mil­li­ar­der dol­lar ame­ri­kansk stats­ga­eld. • Blandt de stør­ste er Ki­na og Ja­pan, der hver ejer for me­re end 1000 mil­li­ar­der dol­lar ame­ri­kansk stats­ga­eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.