Pa­la­esti­nen­ser dra­e­ber to is­ra­e­le­re

BT - - NYHEDER -

VESTBREDDEN To is­ra­e­le­re - en mand og en kvin­de - er dø­de af de­res kva­e­stel­ser, ef­ter en mand har skudt dem i et in­du­stri­om­rå­de na­er en jø­disk bosa­et­tel­se på Vestbredden. En an­den kvin­de er og­så ramt og sår­et.

Ro­nen Ma­ne­lis, tals­per­son for det is­ra­el­ske mi­li­ta­er, kal­der iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP sky­de­ri­et for et »al­vor­ligt ter­r­or­an­greb«.

An­gre­bet blev be­gå­et af en 23-årig pa­la­esti­nen­ser.

Iføl­ge rap­por­ter ar­bej­de­de pa­la­esti­nen­se­ren, der er bo­sat i by­en Qalqilya på Vestbredden, på en fa­brik, hvor sky­de­ri­et fandt sted.

Is­ra­els na­tio­na­le am­bu­lan­ce­tje­ne­ste op­ly­ste tid­li­ge­re, at en mand og en kvin­de var kri­tisk sår­e­de ef­ter et an­greb i in­du­stri­om­rå­det i Bar­kan, hvor fle­re pa­la­esti­nen­se­re ar­bej­der i is­ra­el­ske­je­de virk­som­he­der.

Det er an­gi­ve­ligt de to, der er af­gå­et ved dø­den.

En tred­je per­son bli­ver be­hand­let på ho­spi­ta­let, men skul­le ef­ter si­gen­de va­e­re uden for livs­fa­re.

Is­ra­elsk po­li­ti og sol­da­ter le­der ef­ter ger­nings­man­den, op­ly­ser en talskvin­de for po­li­ti­et.

Ger­nings­man­dens iden­ti­tet er »kendt af sik­ker­heds­styr­ker«, si­ger Is­ra­els mi­li­ta­er iføl­ge AFP.

Si­den 2015 har pa­la­esti­nen­se­re dra­ebt over 50 is­ra­e­le­re, to ame­ri­ka­ne­re og en bri­tisk turist i kni­vover­fald, skud- og bilan­greb, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP.

Is­ra­el­ske styr­ker har i sam­me pe­ri­o­de dra­ebt over 260 pa­la­esti­nen­se­re, hvor de fle­ste iføl­ge Is­ra­el var an­grebs­ma­end.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.