Lan­ger ud ef­ter Ka­te

BT - - NYHEDER -

KRITIK sit an­sigt smin­ket og de hø­je ha­e­le på. An­sig­tet, som ver­den øn­sker at se,« skri­ver 33-åri­ge Keira Knight­ley, som blandt an­det er kendt fra ’Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an’-fil­me­ne og ’Ato­ne­ment’, i ind­la­eg­get.

»Gem dig. Skjul vo­res smer­te, vo­res krop­pe, der split­ter, vo­res bryster, der la­ek­ker, vo­res hor­moner, der ra­ser. Se smuk ud. Se smart ud, vis ik­ke din slag­mark, Ka­te. Syv ti­mer ef­ter din kamp med liv og død, syv ti­mer ef­ter din krop er brudt åben, og blo­digt, skri­gen­de liv er kom­met ud. Vis det ik­ke. Sig det ik­ke. Stå der med din pi­ge og bliv fo­to­gra­fe­ret af en sam­ling af mand­li­ge fo­to­gra­fer,« fort­sa­et­ter hun iføl­ge The Te­le­graph. Kon­trast til Ka­te Da­gen før her­tu­gin­de Ka­te til­ba­ge i maj 2015 fød­te sit an­det barn - Char­lot­te - hav­de den bri­ti­ske sku­e­spil­le­rin­de budt sit før­ste barn, dat­te­ren Edie, vel­kom­ment.

I sit ind­la­eg i den net­op ud­kom­ne Vi står og ser på tv-ska­er­men. Hun (her­tu­gin­de Ka­te, red.) var ude af ho­spi­ta­let syv ti­mer se­ne­re med sit an­sigt smin­ket og de hø­je ha­e­le på. An­sig­tet, som ver­den øn­sker at se bog gi­ver Keira Knight­ley ud­tryk for, at hen­des egen fød­sels­op­le­vel­se stod i sta­erk kon­trast til Ka­tes, og hun kri­ti­se­rer nu det pres og de for­vent­nin­ger, der of­te bli­ver lagt på nye mødre for at se godt ud, selv­om de li­ge har født.

Hun er der­for og­så me­get ae­r­lig om­kring, hvor­dan hen­des egen fød­sel af dat­te­ren - som hun har de­di­ke­ret ind­la­eg­get til - fo­re­gik.

»Min vag­i­na rev­ne­de. Du kom ud med di­ne øj­ne åb­ne. Ar­me­ne op i vej­ret. Skri­gen­de. De lag­de dig på mig, da­ek­ket af blod, foster­fedt, dit ho­ved mis­dan­net fra fød­selska­na­len. Pul­sen­de, gis­pen­de, skri­gen­de,« skri­ver Keira Knight­ley og be­skri­ver, hvor­dan dat­te­ren med det sam­me fandt hen­des bryst.

»Jeg hu­sker lor­ten, opka­stet, blo­det, stin­ge­ne. Jeg hu­sker min slag­mark. Din slag­mark og liv pul­sen­de. Over­le­vel­se. Og jeg er det sva­ge køn? Du er?«

Her­tu­gin­de Ka­te er dog og­så tid­li­ge­re ble­vet rost og hyl­det for blandt an­det ik­ke at ha­ve for­søgt at skju­le sin ef­ter­fød­sels-ma­ve, da hun sam­men med sin mand - prins Wil­li­am i juli 2013 vi­ste de­res først­fød­te barn - prins Ge­or­ge - frem et døgn ef­ter føds­len.

Keira Knight­ley er gift med mu­si­ke­ren Ja­mes Righ­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.