På top­pen igen

BT - - UNDERHOLDNING -

MUSIK I FO­KUS Be­slut­nin­gen var truf­fet, og nu skul­le den ba­re of­fent­lig­gø­res: Ef­ter me­re end 12 år sam­men hav­de den dan­ske ro­ck­kvar­tet Tur­bowe­e­kend be­slut­tet at gå i op­løs­ning. Kort tid ef­ter at nyhe­den blev delt på Fa­ce­book i fe­bru­ar, modt­og front­mand Silas Bjer­re­gaard opkal­det om, hvor­vidt han vil­le va­e­re med i årets ud­ga­ve af »Top­pen af pop­pen«.

Det var, som om at da en dør luk­ke­de, blev der åb­net en ny, forta­el­ler den 36-åri­ge mu­si­ker.

»Det var sim­pelt­hen så sy­ret. Jeg sad i mit som­mer­hus, da det ske­te. Vi hav­de be­slut­tet os for at gå hver til sit, og så kom da­gen, hvor vi an­non­ce­re­de det. Jeg tog en tu­der over det, og så gik der ik­ke me­re end en ti­me, før de rin­ge­de og spurg­te, om jeg vil­le va­e­re med,« si­ger Silas Bjer­re­gaard, der ik­ke var i tvivl om at si­ge ja.

»Det er et pro­gram, der har mu­sik­ken i fo­kus, og så er det en god mu­lig­hed for at bli­ve hørt af en mas­se men­ne­sker. Man får lov og plads til at va­e­re li­ge pra­e­cis den per­son, man er. Og sam­ti­dig har man en mas­se fri­hed som del­ta­ger til at pra­e­ge pro­gram­met. Sva­ert tids­punkt Selv om han tak­ke­de ja til at va­e­re med, kom til­bud­det og­så på et ud­for­dren­de tids­punkt hjem­me i pri­va­ten.

Silas Bjer­re­gaard og hans ko­ne, den for­hen­va­e­ren­de bal­let­dan­se­rin­de og nu­va­e­ren­de Dan­mark har ta­lent­dom­mer Ce­ci­lie Las­sen, blev i slut­nin­gen af sep­tem­ber 2017 fora­el­dre til søn­nen Al­vin, der for ny­lig kun­ne fejre sin al­ler­før­ste fød­sels­dag.

»Ce­ci­lie Las­sens gravi­di­tet var me­get hård, og da op­ta­gel­ser­ne stod på, var hun sta­dig me­get ma­er­ket af den,« forta­el­ler Silas Bjer­re­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.