Bila­rer

BT - - 11.379 FEJREDE JUBILAEUM -

i en lang kø i må­let og måt­te ven­te i fle­re mi­nut­ter. Men al­le tog det med godt hu­mør, og året ef­ter var der end­nu fle­re lø­be­re med. Og 40 års ju­bila­e­et i 2008 var et sandt mud­der­bad. Al­drig har E-lø­bet va­e­ret så vå­dt og smat­tet. Det har selv­føl­ge­lig og­så sin char­me.« For­mand for lø­be­klub­ben ’Regnsko­ven’ hed B.T.s for­si­de­over­skrift for ti år si­den med de dyng­vå­de lø­be­re og tu­sind­vis af til­sku­e­re gemt un­der pa­raply­er i Dy­re­ha­ven.

Hen­rik Marqvert­sen var i 15 år for­mand for Hol­ba­ek Fremad, og i 21 år var han for­mand for Hol­ba­ek Lø­be- og Mo­tions­klub, som han stif­te­de i 1985.

»Det var et hårdt job at va­e­re for­mand sam­ti­dig med, at jeg løb, men det var og­så en dej­lig tid,« si­ger han.

»I man­ge år ar­ran­ge­re­de jeg bus­tur til Ere­mi­ta­ge­lø­bet for klub­ben og var selv chauf­før. Jeg hav­de stort er­hvervs­kort. Det var fest­li­ge tu­re, som var med til at ryste med­lem­mer­ne sam­men.« Vild med mo­tion Hen­rik Marqvert­sens bed­ste tid på den 13,3 ki­lo­me­ter lan­ge ru­te er 47.30. I pe­ri­o­den 1970-82, hvor di­stan­cen var 14 ki­lo­me­ter, løb han på 50.28.

»Jeg er ty­pen, der er vild med at rø­re mig. Jeg kan dår­ligt sid­de stil­le. Jeg lø­ber tre gan­ge om ugen og går til fit­ness fi­re gan­ge om ugen. Hol­der hel­bre­det, hå­ber jeg at kun­ne fort­sa­et­te fle­re år end­nu som ere­mi­ta­ge­lø­ber,« si­ger den sja­el­land­ske figh­ter.

Han mød­te sin ko­ne, Le­ne, på at­le­tiks­ta­dion i Hol­ba­ek i 1969, og hun var med i Ere­mi­ta­ge­lø­bet tre-fi­re gan­ge.

Dat­te­ren Li­ne var som barn med i Dy­re­ha­ven som hep­per og er i dag sam­men med sin ka­e­re­ste, KIF’eren Jakob Mo­lan­der, of­fi­ci­al i Ere­mi­ta­ge­lø­bet. De holdt i hvert sin en­de af start­re­bet. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bent Frand­sen, Rø­d­ov­re Erik Trol­le, Hel­le­ba­ek Flem­m­ing Au­reld, Kø­ben­havn Ø Flem­m­ing Bi­strup, Fre­de­riks­berg Flem­m­ing Skou­boe, Hvi­d­ov­re Fre­de Han­sen, Her­lev Hans Ni­el­sen, Kø­ge Hen­rik Marqvert­sen, Hol­ba­ek Jør­gen Vil­helm­sen, Ka­strup Jør­gen Win­de­lev, Skod­s­borg Leif Rantzau, Sorø Ole Iver­sen, Gre­ve Slawek Szrenk, Ka­strup Tor­ben Svej­strup, Rud­kø­bing Ulf Bon­de­sen, Bal­lerup Ib Ste­en Ol­sen, Virum Bjørn Ask Han­sen, Her­ning Bent Fa­ge Høy­er-Han­sen, Gen­tof­te Jo­hn E. Han­sen, Hil­le­rød Poul Ta­ge Holm, Roskil­de Leif S. Pe­ter­sen, Roskil­de Flem­m­ing Ras­mus­sen, Val­lens­ba­ekEjvind Jen­sen, Farum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.