Et løb, hvor man hyl­der hin­an­den

BT - - 11.379 FEJREDE JUBILAEUM -

SAERLIG BEDRIFT »Ere­mi­ta­ge­lø­bet er vir­ke­lig hårdt, og når du run­der 10 ki­lo­me­ter og skal lø­be de sid­ste tre ki­lo­me­ter op ad bak­ken og ind mod mål, kan du sma­ge blo­det i mun­den.« »Jeg lag­de nok lidt for hårdt ud, så der­for blev den sid­ste ki­lo­me­ter ret hård«

To ud­sagn, som er hen­tet i hver sin en­de af fel­tet på årets Ere­mi­ta­ge­løb. Den før­ste sa­et­ning for­mu­le­re­de den vel­ta­len­de og vel­lø­ben­de Ab­di Hakin Ulad, der end­nu en­gang blev en su­ve­ra­en vin­der.

Den an­den sa­et­ning er for­mu­le­ret af lø­bets ae­ld­ste lø­ber, 89-åri­ge Finn ”Fut” Kri­sti­an­sen, der var ta­get den lan­ge vej fra Ul­f­borg i Ve­stjyl­land.

Beg­ge med en gla­e­de over­for lan­dets ae­ld­ste mo­tions­løb. Beg­ge med en am­bi­tion om at gø­re det godt, på hver de­res må­de. De be­trag­ter beg­ge lø­bet som vig­tigt, selv­om den ene er i eu­ro­pa­ei­sk topklas­se og den an­den en su­per-mo­tio­nist.

Beg­ge var de så til­fred­se med årets Ere­mi­ta­ge­løb, der blev af­vik­let for 50. gang i Dy­re­ha­ven, at de har lo­vet at kom­me igen na­e­ste år. Ere­mi­ta­ge­lø­bet blev op­fun­det i 1969 Ere­mi­ta­ge­lø­bet blev op­fun­det i 1969 af Pe­ter Sch­noor og Svend W. Carl­sen.

»Jeg er ble­vet spurgt man­ge gan­ge om, hvor ide­en kom fra. Men jeg ved det ik­ke - den kom ba­re un­der et Wa­saløb i Sve­ri­ge,« for­kla­rer Pe­ter Sch­no­hr, der naturligvis var til ste­de. Ide­en var at ska­be et lig­nen­de ar­ran­ge­ment til det sven­ske skiløb på 90 ki­lo­me­ter, men da sne­en er for usik­ker i Dan­mark, blev det i ste­det et Ere­mi­ta­ge­løb på 13,3 ki­lo­me­ter.

B.T. blev me­d­ar­ran­gør fra al­ler­før­ste sa­e­son og har si­den haft for­nø­jel­sen at va­e­re med til at ar­ran­ge­re fol­ke­fe­sten i Dy­re­ha­ven. Før­ste løb var med 800 del­l­ta­ge­re Før­ste gang mo­tions­lø­bet skul­le af­vik­les, var der gjort plads til 800 del­ta­ge­re, men der kom cir­ka 2.500, og det he­le end­te stort set i ka­os, som Sch­noor hu­sker det. I år delt­og cir­ka 12.000 lø­be­re fra he­le lan­det, og al­le fik en god op­le­vel­se.

Der er en saerlig stem­ning ved det­te løb, frem­ha­e­ver del­ta­ger­ne. På ru­ten bli­ver der hjul­pet og bak­ket op, så al­le får hja­elp til at kom­me i mål. Og i år blev der i saerlig grad klap­pet på he­le ru­ten.

23 ru­ti­ne­re­de lø­be­re i al­de­ren 69-85 år har va­e­ret med i lø­bet hver evig ene­ste gang. En helt saerlig bedrift, som blev mar­ke­ret før lø­bet, hvor de se­je her­rer blev hyl­det med en saerlig me­dal­je og en pra­e­sen­ta­tion som ro­ck­stjer­ner.

Men den vig­tig­ste hyldest fo­re­gik på ru­ten, hvor ju­bila­rer­ne blev klap­pet og respek­te­ret af de­res med­lø­be­re i fel­tet.

For Ere­mi­ta­ge­lø­bet er helt sik­kert mo­tion, men det er og­så hu­mør, sam­men­hold og gen­si­dig respekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.