Højb­jerg har la­ert lek­tien

Pierre Emil Højb­jerg er til­ba­ge på det dan­ske lands­hold. Og han er sul­ten

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ni­els P. York | bt@bt.dk

Chri­sti­an Erik­sen kom­mer ik­ke til at spil­le i de to fo­re­stå­en­de land­skam­pe. Bum, fa­er­dig, så­dan er det.

Det meld­te land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de ud man­dag, da lands­hol­det mød­te pres­sen på MCH Are­na i går.

Og den ma­ve­ska­de, der hol­der den dan­ske su­per­stjer­ne ude, skal de dan­ske dren­ge bru­ge til at vi­se sig frem og ta­ge an­svar. Der skal fin­des spil­le­re, der kan la­ve mål.

»Før el­ler si­den må folk få chan­cen og vi­se, at de dur til at va­e­re på lands­hol­det. Vi må fin­de en god løs­ning på det. Jeg er over­be­vist om, at hol­det vil fun­ge­re. Vi ken­der hin­an­den godt,« si­ger Åge Ha­rei­de, der er klar over, at det er man­ge mål, der for­svin­der med Chri­sti­an Erik­sens fra­va­er.

»Vi må lø­se det,« si­ger land­stra­e­ne­ren

Han vil ik­ke kom­me ind på, hvem der kon­kret går ind og over­ta­ger Chri­sti­an Erik­sens plads. Han forta­el­ler, at der skal sam­ta­ler og tra­e­nin­ger til, før han ved me­re om, hvem af­lø­se­ren bli­ver.

Men han for­ven­ter, at an­dre of­fen­sivt be­to­ne­de spil­le­re går ind og ta­ger an­svar.

Erik­sens af­lø­ser

Tak­tik­ken skal ik­ke aen­dres, slår Ha­rei­de fast i Her­ning. Så nu spe­ku­le­res der i, hvem der skal lig­ge på den of­fen­si­ve midt­ban­de: Det bå­de kan bli­ve Las­se Schö­ne, Tho­mas Dela­ney el­ler An­ders Christiansen.

El­ler Pierre-Emi­le Højb­jerg, der er ud­ta­get ef­ter to års fra­va­er, ef­ter først en kamp for at få spil­le­tid i Sout­hamp­ton og des­u­den en ba­ta­l­je med Åge Ha­rei­de, der men­te, at midt­ba­ne­spil­le­ren, spil­le­de for me­get for sig selv. Pierre-Emi­le Højb­jerg er med igen, hvil­ken rol­le skal han ha­ve?

»Han skal vel ha­ve en rol­le som ty­pisk boks-til-boks-spil­ler. En ot­ter. Han er god beg­ge ve­je og har va­e­ret god for Sout­hamp­ton,« si­ger Åge Ha­rei­de og til­fø­jer:

»Han er me­re sta­bil, og han gør det nem­me­re for os selv og la­ver fa­er­re fejl på trods af den, han la­ve­de mod Chel­sea,« si­ger han og hen­vi­ser til et bold­tab, der før­te til mål i Sout­hamp­tons se­ne­ste kamp. Land­stra­e­ne­ren vil ik­ke kom­me ind på, hvad Højb­jerg og han, har snak­ket om.

I ba­ger­ste ra­ek­ke

Pierre-Emil Højb­jerg ved og­så godt selv, at han kom­mer fra bag­hjul.

»En­hver mu­lig­hed skal ta­ges, og vi er al­le am­bi­tiø­se, men jeg ved og­så godt, at jeg er med for før­ste gang i to år. Li­ge nu er jeg ba­re glad for at va­e­re med,« si­ger Pierre-Emi­le Højb­jerg.

Højb­jerg vil ik­ke kom­men­te­re på de ba­ta­l­jer, der var ef­ter kam­pen mod Mon­te­ne­gro for to år si­den, hvor han var util­freds med at bli­ve ud­skif­tet og se­ne­re blev kri­ti­se­ret af land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de for sin at­ti­tu­de.

»Ting er sket, man har la­ert og er kom­met vi­de­re. Jeg er ble­vet bed­re på man­ge punk­ter.« Hvad reg­ner du med, at din rol­le er den her gang?

»At va­e­re med og tra­e­ne godt og gø­re det jeg kan. Jeg skal vi­se, at jeg for frem­ti­den hø­rer til på det dan­ske lands­hold,« si­ger han.

Dela­ney kan og­så

Der er in­gen tvivl om, at Chri­sti­an Erik­sen har en stor stjer­ne i lands­hold­strup­pen. Men samt­li­ge spil­le­re B.T. Sport snak­ker med, fast­hol­der, at de tror på sejr uden den dan­ske pro­fil. Det forta­el­ler bå­de Kap­ser Sch­mei­chel, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Tho­mas Dela­ney med fle­re.

Sidst­na­evn­te er da og­så selv klar på at sco­re nog­le af de mål, Erik­sen ik­ke kan prik­ke ind.

»Jeg skal nok la­ve 40 pro­cent fle­re mål,« si­ger Tho­mas Dela­ney til B.T. Sport og til­fø­jer:

»Selv­føl­ge­lig vil det kun­ne ma­er­kes, at han ik­ke er her. Men det er i af­slut­nin­ger­ne, han har ek­se­kve­ret mest, og vi har dyg­ti­ge spil­le­re, som vi kan fin­de frem.«

Yus­suf Poul­sen har sco­ret man­ge mål for sin klub RB Leipzig i den ty­ske Bun­des­liga, men han er in­gen selvskre­vet kre­a­tør. Han har dog fi­dus til Tho­mas Dela­ney i de kom­men­de kam­pe:

»Dela­ney har spil­let 10’er før i Wer­der Bre­men, så det kan sik­kert og­så gø­re her,« si­ger han og slår fast, at Chri­sti­an Erik­sen sta­dig er stjer­nen.

»Vi har in­gen an­dre som Erik­sen, så der er in­gen, der skal di­rek­te over­ta­ge, for han kom­mer igen.«

Det dan­ske lands­hold mø­der lør­dag Ir­land på ude­ba­ne i Na­tions Le­ague. Trup­pen er sam­let i Her­ning, hvor de tra­e­ner ugen ud.

Ting er sket, man har la­ert og er kom­met vi­de­re. Jeg er ble­vet bed­re på man­ge punk­ter Pierre-Emil Højb­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.