Med Mint

BT - - NYHEDER -

her kom­mer og­så til at gø­re ondt på ham, han kom­mer til at sav­ne sin mor og sto­re­sø­ster som sinds­syg,« for­kla­rer Frank Thø­ger­sen.

Et par af fa­mi­li­ens ven­ner er mødt op i luft­hav­nen for at si­ge far­vel til Mint og Ra­tre Thø­ger­sen. Mens Frank Thø­ger­sen for­sø­ger at hol­de tå­re­ne til­ba­ge, bry­der hans ko­ne sam­men på sin ve­nin­des skul­der.

Mint ta­ger sin ta­ske frem og gen­nem­går ind­hol­det. Hun fin­der en slik­kepind, som hun gi­ver til sin bonus­far. »Den skal Ma­li­ck ha­ve,« si­ger Mint. »Den skal jeg nok gi­ve ham, min skat,« si­ger Frank Thø­ger­sen til sin bonus­dat­ter, som han si­ger, at han el­sker som sit eget barn.

Det ma­er­kes ty­de­ligt, da fa­mi­li­en til sidst skal si­ge far­vel ved ind­gan­gen til securi­ty. Med tå­rer lø­ben­de ned ad kin­der­ne og sam­men­krøl­le­de an­sig­ter kys­ser fa­mi­li­en far­vel, in­den Mint og hen­des mor for­svin­der om et hjør­ne.

»Jeg er så ban­ge for, at Mint al­drig får lov til at kom­me til­ba­ge, men selv­om det he­le vir­ker sort li­ge nu, så skal vi nok kla­re det,« si­ger Frank Thø­ger­sen.

Fa­mi­li­en ved på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke, hvor­når de ser hin­an­den igen. Myn­dig­he­der­ne me­ner ik­ke, at 13-åri­ge thailand­ske Mint kan in­te­gre­res i Dan­mark, men det er hun al­le­re­de, me­ner le­de­ren på hen­des sko­le i Kø­ge. I går ef­ter­mid­dag steg 13-åri­ge At­cha­ra­pan ’Mint’ Yaun­gy­ai på et fly til Thailand sam­men med sin mor. De dan­ske myn­dig­he­der me­ner nem­lig ik­ke, at hun kan in­te­gre­res i Dan­mark og har der­for af­slå­et hen­des an­søg­ning om op­hold­stil­la­del­se.

Beg­ge Mints fora­el­dre er fra Thailand, men hen­des mor, Ra­tre Thø­ger­sen, er i dag dansk gift med dan­ske Frank Thø­ger­sen. Sam­men har de få­et søn­nen Ma­li­ck.

Mint har la­ert dansk på re­kord­tid og er glad for sin sko­le, hvor hun har go­de ven­ner.

Al­li­ge­vel me­ner de dan­ske myn­dig­he­der ik­ke, at Mint kan bli­ve dan­sker.

En af dem, der ken­der Mint, er Tho­mas Ki­el­gast, som er le­der på Ha­strup­sko­len i Kø­ge, hvor hun har gå­et i en saerlig mod­ta­ger­klas­se det se­ne­ste år. Han for­står ik­ke, hvor­dan myn­dig­he­der­ne kan kon­klu­de­re, at Mint ik­ke er ’in­te­grer­bar’.

»Hun ER al­le­re­de in­te­gre­ret. Mint er en sød, dej­lig og dyg­tig pi­ge. Hun ta­ler fint dansk og har til­eg­net sig de va­er­di­er, vi har på sko­len. Der er ik­ke no­get, der ty­der på, at hun ik­ke vil kun­ne ta­ge fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve og kom­me til at for­sør­ge sig selv, når den tid kom­mer,« si­ger Tho­mas Ki­el­gast.

Skole­le­de­ren un­drer sig over, at hver­ken han el­ler an­dre på sko­len er ble­vet hørt, da Ud­la­en­din­ge­na­ev­net af­gjor­de, at Mint ik­ke kan in­te­gre­res i Dan­mark. Ik­ke re­le­vant Men de ting, som Mint har la­ert i Dan­mark, ta­el­ler slet ik­ke med i vur­de­rin­gen af, om na­ev­net vur­de­rer hen­de til at va­e­re ’in­te­grer­bar,’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.