Met­te Fre­de­rik­sen vil ha’ kød på bor­det

BT - - NYHEDER -

JEG STÅR VED buf­fe­ten i Snap­stin­get og kig­ger sul­tent på en stor bow­le med to­matsup­pe, som man kan top­pe med nog­le små ba­constyk­ker. DET GØR SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TIETS for­mand Met­te Fre­de­rik­sen og­så. AL­LE PÅ CHRI­STI­ANS­BORG mø­des i kan­ti­nen, po­li­ti­ke­re, em­beds­ma­end, jour­na­li­ster og par­ti­me­d­ar­bej­de­re. Al­le er li­ge - bort­set fra, at jour­na­li­ster nu skal be­ta­le dob­belt så me­get for en frokost som de an­dre - og det er vir­ke­lig hyg­ge­ligt. Og man kan snak­ke om lidt af hvert hen over sa­latskå­le­ne. »SIG MIG, KARKER, har du og­så lagt ma­er­ke til, at der er me­get lidt kød her,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen og kig­ger ka­er­ligt på ba­constyk­ker­ne. JEG MÅ NOK si­ge, at det er et pletskud fra S-for­man­den. »JA, DET HAR jeg, kød er ef­ter­hån­den sva­ert at op­dri­ve,« med­gi­ver jeg. BUF­FE­TEN, SOM CLAUS Mey­er har det over­ord­ne­de an­svar for, er ind­ret­tet, så man først pas­se­rer for­bi en mas­se for­skel­li­ge sa­la­ter, nog­le skå­le med humus el­ler an­den form for grønt­sags­mos, smør­re­brød og ost, hvor­ef­ter man til sidst når frem til da­gens var­me ret. Den kan man gå og gla­e­de sig til, mens man fyl­der for­skel­li­ge grønt­sa­ger på sin tal­ler­ken. OG MAN KAN f.eks. ri­si­ke­re, at no­get, der på af­stand lig­ner la­sag­ne, så vi­ser sig at va­e­re ve­ge­tar­la­sag­ne, hvil­ket godt kan va­e­re en skuf­fel­se for ty­per som Met­te Fre­de­rik­sen og mig. BEDST SOM VI står der, kom­mer Jo­sep­hine Fo­ck fra Al­ter­na­ti­vet for­bi. »DU ER VEL ve­ge­tar,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen. »DET ER JEG fak­tisk ik­ke,« si­ger Jo­sep­hine Fo­ck, hvil­ket kom­mer no­get bag på os beg­ge. Må­ske er de al­li­ge­vel ik­ke så al­ter­na­ti­ve. VEN­STRE, SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TI­ET OG DF har si­den 2015 få­et fle­re og fle­re be­rø­rings­fla­der, f.eks. i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Men be­rø­rings­fla­der­ne ud­stra­ek­ker sig og­så til ba­con, fla­e­ske­s­teg og an­dre go­de dan­ske kød­spi­ser. AL­LE­RE­DE FØR HAN blev mi­ni­ster, ud­pe­ge­de Jakob El­le­mann-Jen­sen sig selv til en slags uof­fi­ci­el ba­co­n­ord­fø­rer for Ven­stre, da han net­op i kø­en til buf­fe­ten i Snap­stin­get fik sin tal­ler­ken på­talt af et med­lem af Al­ter­na­ti­vet. »HAN STIRREDE LIDT skra­emt på min tal­ler­ken og kon­sta­te­re­de ’Nå, det er ik­ke kød­fri dag i dag, hva’?’ For at un­der­stre­ge vo­res beg­ges po­in­ter hen­te­de jeg li­ge en ski­ve fla­e­ske­s­teg me­re... Mums!,« skrev El­le­mann-Jen­sen på Fa­ce­book. NU ER HAN me­get pas­sen­de mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster, og da han sid­ste tirs­dag var på vej til den tra­di­tio­nel­le gud­stjen­ste i Slotskir­ken, blev han kon­fron­te­ret af Ve­ga­ner­par­ti­et, som vil­le de­bat­te­re for­hol­de­ne for gri­se og kyl­lin­ger. »JEG KAN SIM­PELT­HEN ik­ke ud­tryk­ke med ord, hvor vild jeg er med ba­con,« lød sva­ret fra El­le­mann, hvil­ket gjor­de ham po­pu­la­er på so­ci­a­le me­di­er. OG KRI­STI­AN THU­LE­SEN Da­hl? Hans er­kla­e­re­de ynd­lings­ret er fla­e­ske­s­teg, og al­le top­po­lit­ke­re ved, at et for­lig gli­der lidt nem­me­re ned, hvis man ser­ve­rer det­te for DF-for­man­den. EN­GANG SKUL­LE AN­DERS Samu­el­sen og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl beg­ge for­hand­le med Løk­ke, og Løk­ke spurg­te Samu­el­sen, hvad han godt kun­ne ta­en­ke sig at spi­se. FOR AT DRILLE Thu­le­sen fo­re­slog Samu­el­sen sus­hi. Og da han an­kom, var der fak­tisk sus­hi. Men det vi­ste sig at va­e­re for­ret­ten. Ho­ved­ret­ten var fla­e­ske­s­teg. Men alt ty­der alt­så på, at og­så hvad fla­e­ske­s­teg an­går, kan Thu­le­sen Da­hl for­hand­le til beg­ge si­der. Sig mig, Karker, har du og­så lagt ma­er­ke til, at der er me­get lidt kød her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.