Fy­ret som kom­mu­nal­di­rek­tør

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef i Skat Pe­ter Loft er ble­vet frit­stil­let fra sin stil­ling som kom­mu­nal­di­rek­tør i Born­holms Re­gions­kom­mu­ne.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra kom­mu­nen er år­sa­gen, at man øn­sker en an­den pro­fil til job­bet.

Der­for har øko­no­mi-, er­hvervs- og pla­n­ud­val­get indstil­let til, at han fri­ta­ges for tje­ne­ste, og at sa­m­ar­bej­det op­hø­rer.

Og så har man i øv­rigt ik­ke ret me­get me­re at si­ge til hi­sto­ri­en.

»Da der er ta­le om en per­so­na­lesag, har borg­me­ster Win­ni Gros­bøll og ad­mi­ni­stra­tio­nen ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer,« hed­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Pe­ter Loft selv si­ger til P4 Born­holm om sin frit­stil­lel­se:

»Borg­meste­ren og ud­val­get har øn­sket en an­den pro­fil, og det ta­ger jeg selv­føl­ge­lig til ef­ter­ret­ning. Det er spil­lets reg­ler,« si­ger han Kendt fra skat­tesag Pe­ter Loft blev an­sat i sin nu for­hen­va­e­ren­de stil­ling i fe­bru­ar 2017.

Den­gang sag­de Born­holms borg­me­ster, Win­ni Gros­bøll, føl­gen­de om sin nye kom­mu­nal­di­rek­tør:

»Jeg er over­be­vist om, at Pe­ter med sit sto­re net­va­erk blandt na­tio­na­le ak­tø­rer og er­hvervs­li­vet vil va­e­re en stor ge­vinst for Born­holm, og jeg ser frem til sa­m­ar­bej­det.«

Pe­ter Loft var de­par­te­ments­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et indtil 2012.

I for­bin­del­se med skat­tesa­gen, hvor skat­te­o­p­lys­nin­ger om stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­nings mand, Step­hen Kin­no­ck, blev la­ek­ket til pres­sen, blev Loft hjem­sendt.

Skat­tesagskom­mis­sio­nen kon­klu­de­re­de si­den hen, at han nok hav­de va­e­ret for ta­et på be­hand­lin­gen af sa­gen, men ik­ke hav­de be­gå­et no­get straf­bart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.