1,4 mil­li­o­ner så kon­cer­ten

BT - - UNDERHOLDNING -

DRA­MA Om­kring 35.000 men­ne­sker var mødt op for at se min­de­kon­cer­ten »Som et strejf af en drå­be - Dan­mark syn­ger far­vel til Kim Larsen« på Kø­ben­havns Rå­d­hus­plads, mens 1.434.000 fulg­te kon­cer­ten for­an ska­er­men. Det skri­ver dr.dk på bag­grund af op­lys­nin­ger fra DR Me­di­e­forsk­ning. Der­med er kon­cer­ten den mest se­te ud­sen­del­se, si­den Dan­mark måt­te vin­ke far­vel til VM, da Kro­a­tien slog det dan­ske fod­bold­lands­hold ud af tur­ne­rin­gen 1. juli.

Knap 2,1 mil­li­o­ner men­ne­sker var sam­let for­an ska­er­me­ne til ot­ten­de­dels­fi­na­len ved VM, frem­går det af Kan­tar Gal­lup Se­er­un­der­sø­gel­sen. Min­de­kon­cer­ten til ae­re for Kim Larsen blev vist på storska­erm i Aar­hus, Oden­se og Aal­borg, hvor der var sam­let hen­holds­vis cir­ka 8000, 3500 og 10.000 men­ne­sker. Ta­et på af­lys­ning Det var dog ta­et på, at DR måt­te af­bla­e­se min­de­kon­cer­ten. Prø­ver­ne blev af­brudt, da en af højt­ta­ler­ne, som ve­jer om­kring tre ton, var ved at styr­te ned.

Det forta­el­ler Jan La­ger­mand Lund­me, der er un­der­hold­nings­chef hos DR, til DR.

»Da jeg mød­te søn­dag mor­gen, fik jeg at vi­de, at sce­nen var ved at bra­se sam­men,« forta­el­ler han iføl­ge DR ef­ter kon­cer­ten.

»Vi fik spa­er­ret sce­ne­om­rå­det af, så der ik­ke var no­gen, der kun­ne kom­me til ska­de, og vi stop­pe­de prø­ver­ne. Men så trå­d­te go­de kra­ef­ter til, og der kom en ka­em­pe kran ind,« forta­el­ler han.

Det, der lig­ne­de en af­lys­ning, blev der ta­get hånd om i lø­bet af en ti­me.

Den op­rin­de­li­ge plan for ar­ran­ge­men­tet var, at det skul­le hol­des i DR By­ens stu­die fem, der og­så har haft X Fa­ctor fi­na­len. Men så­dan gik det som be­kendt ik­ke. Det er på Rå­d­hus­plad­sen, at vi hyl­der de dan­ske hel­te. Og så­dan én var Kim Larsen!

»Det er på Rå­d­hus­plad­sen, at vi hyl­der de dan­ske hel­te. Og så­dan én var Kim Larsen!,« si­ger Lund­me til DR.

Til kon­cer­ten stod kunst­ne­re som The Minds of 99, Ca­ro­li­ne Hen­der­son og Love Shop for at for­tol­ke Lar­sens hits fra bå­de Ga­so­lin- og so­lo­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.