Sta­e­dig søn­derjysk mi­ni­ster­ve­te­ran

BT - - NAVNE -

For­fat­ter til bo­gen ’Det for­søm­te Fol­ke­ting: en op­sang til fol­ke­sty­ret’, der ud­kom den 2. ok­to­ber, på Fol­ke­tin­gets åb­nings­dag. Vil bl.a. ned­la­eg­ge Det Eti­ske Råd, Det Øko­no­mi­ske Råd og Kli­ma­rå­det, for at ta­ge mag­ten fra eks­per­ter­ne til­ba­ge til Fol­ke­tin­get.

Født 22. au­gust 1964 i Aa­ben­raa i Søn­derjyl­land af en land­mands­fa­mi­lie. Har selv tre døtre. Bo­sat i Aa­ben­raa. Med­lem af Fol­ke­tin­get si­den 1990. Med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet 1994-1999. Mi­ni­ster ad fle­re om­gan­ge. Nu mi­ni­ster for li­ge­stil­ling, fi­ske­ri og nor­disk sam­ar­bej­de. Kom­man­dør af Dan­ne­brogs­or­de­nen i 2005. Med­lem af Ven­stre Ung­doms land­be­sty­rel­se 1983-85. Ud­dan­net med en kan­di­dat­grad i øko­no­mi fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.