SPORT

BT - - SPORT -

TRI­UMF Dan­ske Sø­ren Kragh An­der­sen vandt søn­dag en­dagslø­bet Pa­ris-Tours, og hans dan­ske sport­s­di­rek­tør, Mor­ten Ben­ne­kou, tror på, at der er sto­re ting i ven­te for Sunweb-ryt­te­ren. »Jeg tror, at han kan vin­de en for­års­klas­si­ker, og søn­da­gens løb var end­nu et be­vis på det. Han har ge­ne­relt vist et rig­tig højt ni­veau, og der­for tror jeg og­så på, at han kan vin­de et af de helt sto­re løb,« forta­el­ler Mor­ten Ben­ne­kou til B.T.

Den 25-åri­ge dan­ske cy­kel­ryt­ter stak søn­dag af fra Niki Ter­p­stra og Benoit Cos­ne­froy og kun­ne der­med kø­re ale­ne over mål­stre­gen til en sejr, der må be­teg­nes som hans stør­ste pra­e­sta­tion til da­to.

Sø­ren Kragh An­der­sen kom for al­vor på man­ge dan­ske­res la­e­ber, da han un­der det­te års Tour de Fran­ce vi­ste sublim form og blandt an­det bar den hvi­de ung­dom­strø­je i syv da­ge. Tour-kan­di­dat Po­ten­ti­a­let er der­for ik­ke til at ta­ge fejl af, men i før­ste om­gang er det fort­sat de sto­re for­års­klas­si­ke­re, som der sat­ses på. Det forta­el­ler Team Sunwebs Mor­ten Ben­ne­kou.

»Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi fort­sat ser ham som en for­års­klas­si­ker-ryt­ter i de flam­ske klas­si­ke­re. Der er jo folk, der be­gyn­der at spe­ku­le­re i, om han ik­ke og­så kan bli­ve Grand Tour-kan­di­dat en dag,« si­ger sport­s­di­rek­tø­ren og fort­sa­et­ter:

»Jeg vil da hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at det kan ske på et tids­punkt, men som ud­gangs­punkt ser vi ham fort­sat som klas­si­ker­ryt­ter, og det var og­så det, han gav en smags­prø­ve på i søn­dags.«

Ud­over Sø­ren Kragh An­der­sen har Dan­mark og­så Mads Pe­der­sen, der tid­li­ge­re i år blev num­mer to i Flan­dern Rundt. Der­for er der og­så fle­re dan­ske ryt­te­re, der vil gø­re sig ga­el­den­de i de me­dri­ven­de en­dagsløb.

Hvis Sø­ren Kragh på sigt skal gø­re sig ga­el­den­de i stør­re løb og po­ten­ti­elt Grand Tours, så skal han trods alt om­for­mes som ryt­ter, me­ner Ben­ne­kou.

»Han mang­ler trods alt no­get end­nu, hvis han skal vin­de et løb som Schweiz Rundt ek­sem­pel­vis. Så skal vi om­for­me ham som cy­kel­ryt­ter, og så tror jeg ik­ke la­en­ge­re, han kan vin­de for­års­klas­si­ke­re, for­di så bli­ver han nødt til at ta­be no­get va­egt og no­get mu­skel­mas­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.